Att söka bygglov

Om Du tänker bygga nytt, göra en om- eller tillbyggnad, behöver Du i de flesta fall bygglov, som sökes hos
kommunens miljö- och byggnadsnämnd. Bygglov kan också behövas för vissa anläggningar och
markarbeten.
Bygglov betyder att kommunen medger eller godkänner byggande eller ändring av byggnader och
anläggningar. Bygglovet meddelas skriftligt av miljö- och byggnadsnämnden till den sökande.
PBL (plan- och bygglagen) reglerar vilka krav som måste uppfyllas för att bygglov skall ges. Den kan även
gälla ändringar i bostad och i kontor. Vid byggande av så kallad friggebod (max 15 m2) på villatomt behövs inget bygglov.

 

Förhandsbesked

Vissa möjligheter finns att få lokaliseringen av en byggnad prövad genom förhandsbesked utan att
fullständiga handlingar inlämnas. För denna prövning erfordras:

  *Ansökan om förhandsbesked (blankett)
   *Situationsplan, där läget för byggnaden har markerats på en lämplig karta. Kartkopior som underlag för
     ansökan kan tillhandahållas av byggnadsavdelningen.

 

En bygglovsansökan (i två exemplar) ska innehålla:

  * Ansökan om lov m m (blankett)
   *Fasadritningar
   *Situationsplan som visar byggnadens läge på tomten.

 

Minst 3 veckor innan byggnadsarbetena påbörjas skall
dessutom inlämnas:

   *Bygg-/rivningsanmälan (blankett)
   *Teknisk beskrivning (blankett)
   *Anmälan/ansökan - Kvalitetsansvarig (blankett)
   *Planritning

Vissa ärenden kan beslutas av stadsarkitekt eller byggnadsinspektör. I större och viktigare ärenden fattas
beslut vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträden. Handläggningstiden kan variera beroende på om
ärendet behöver remitteras till andra myndigheter eller om grannar behöver höras. Under våren och
försommaren, då många söker bygglov, kan handläggningen också ta längre tid.

 

Avgifter

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut avgifter handläggning av för bygglovet och för beslut om kontrollplan
(bygganmälan + utstakning). Kostnaden betalas av den som sökt bygglov. Avgiften/avgifter tas ut även när
en ansökan återkallas eller avslås.

Avgifterna för bygglov och bygganmälan etc. varierar mellan olika kommuner bl.a. beroende på resp. kommuns grundbelopp.

 

Här följer vanliga frågor:

                            Vad är en kvalitetsansvarig, KA?

                              KA är en särskild person som bl.a. ansvarar för tillsyn av att PBL,
                              Plan- och Bygglagens och BVL, Byggnadsverkslagens krav på
                              egenkontroller och eventuella kontroller av fristående sakkunniga blir
                              uppfyllda vid projektering och genomförande av vissa byggnads-
                              och rivningsåtgärder. KA kan antingen vara en person med
                              riksbehörighet från ett certifieringsorgan eller med godkännande från
                              byggnadsnämnden för ett visst projekt.
 
 
 

                             När krävs en kvalitetsansvarig?

                              För alla åtgärder som kräver bygganmälan eller rivningsanmälan
                              krävs det också en KA. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun.

                              En byggherre skall ha tillgång till erforderlig kompetens och är
                              skyldig att anlita en kvalitetsansvarig om han/hon inte själv är
                              behörig. Byggherren har det fulla ansvaret för att projektet uppfyller
                              gällande bestämmelser och att tillsyn och kontroll genomförs på
                              riktigt sätt.
 
 

                              Vad gör en kvalitetsansvarig?

                              Obligatoriska uppgifter för KA är:
                                 *  Tillsammans med byggherren ta fram den kontrollplan och ev
                                 *  rivningsplan som skall redovisas för byggnadsnämnden
                                 *  Se till att kontrollplaner och rivningsplaner följs
                                 *  Se till att kontroller utförs enlligt krav i PBL
                                 *  Vara närvarande vid byggsamråd samt vid besiktningar och
                                     andra kontroller
                                 * Se till att byggnadsnämndens beslutade bygglov och protokoll
                                    från byggsamrådet följs

                              Sammanfattningsvis åligger det KA att i samverkan med byggherren
                              se till att projektörer och entreprenörer utför sina uppgifter med en
                              sådan egenkontroll att samhällets krav blir uppfyllda.
 
 

                              Vad kostar det?

                              Arbetsinsatsen och därmed kostnaden beror bl a på följande:
                                   Projektets storlek
                                   Hur komplicerat det är
                                   Kompetensen hos de inblandade
                                   Samordning med andra uppdrag
 

                              Med beaktande av ovanstående kan riktvärdet för arvordet sättas
                              till 1-2 % av produktionskostnaden för mindre projekt.