1 kap.
Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten
och om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda
människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för
människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Lag (1993:419).

2 § Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark
och vatten.

3 § Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan, som omfattar
hela kommunen. Översiktsplanen skall ge vägledning för beslut om
användningen av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön
skall utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande för
myndigheter och enskilda.

Regleringen av markens användning och av bebyggelsen inom kommunen
sker genom detaljplaner. En detaljplan får omfatta endast en
begränsad del av kommunen.

För begränsade områden av kommunen som inte omfattas av detaljplan
får områdesbestämmelser antas, om det behövs för att syftet med
översiktsplanen skall uppnås eller för att säkerställa att
riksintressen enligt lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser
m.m. tillgodoses.

Fastighetsplaner får antas för att underlätta genomförandet av
detaljplaner.

För samordning av flera kommuners planläggning får regionplaner
antas. Lag (1995:1197).

4 § Till byggande och rivning av byggnader samt till schaktning,
fyllning, trädfällning och skogsplantering fordras tillstånd i form
av bygglov, rivningslov respektive marklov i den omfattning som
följer av denna lag. Vidare skall den nämnd som avses i 7 §
underrättas om olika slags arbeten genom bygganmälan eller
rivningsanmälan i den omfattning som följer av denna lag.

Beträffande åtgärder som kräver bygglov får ges förhandsbesked
huruvida byggande kan tillåtas på den avsedda platsen.
Lag (1995:1197).

5 § Vid prövning av frågor enligt denna lag skall både allmänna och
enskilda intressen beaktas, om inte annat är särskilt föreskrivet.

6 § För att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från
allmän synpunkt lämplig för ändamålet. Lämplighetsbedömningen sker vid
planläggning eller i ärenden om bygglov eller förhandsbesked.

7 § I varje kommun skall det finnas en eller flera nämnder som skall
fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och ha
det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten.

Vad som i denna lag sägs om byggnadsnämnd skall tillämpas på den eller
de nämnder som utses enligt första stycket. Lag (1991:1704).

8 § Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och
skall samverka med kommunerna i deras planläggning.

Boverket har den allmänna uppsikten över plan- och byggnadsväsendet i
riket. Lag (1990:1365).

9 § Särskilda bestämmelser om tekniska egenskapskrav på
byggnader och andra anläggningar samt om byggprodukter finns i
lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
Lag (1994:852).