10 kap.
Påföljder och ingripanden vid överträdelser m. m.

Inledande bestämmelser

1 § Byggnadsnämnden skall ta upp frågan om påföljd eller ingripande enligt
detta kapitel så snart det finns anledning att anta att en överträdelse har
skett av bestämmelserna om byggande i denna lag eller av någon föreskrift
eller något beslut som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser.

När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits
utan lov, skall byggnadsnämnden se till att det som har utförts blir
undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden meddelas i
efterhand.

2 § Om någon begär det, skall byggnadsnämnden lämna skriftlig upplysning om
det beträffande en viss byggnad eller annan anläggning har vidtagits någon
åtgärd som föranleder ingripande enligt detta kapitel.

Förbud att fortsätta byggnadsarbeten m.m.

3 § Byggnadsnämnden får förbjuda att ett visst byggnads-,
rivnings- eller markarbete eller en viss åtgärd fortsätts, om det är
uppenbart att arbetet eller åtgärden strider mot denna lag eller mot
någon föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd av
lagen. Byggnadsnämnden får också, om nämnden finner att byggherren
inte följer någon väsentlig del av en kontrollplan, förbjuda att ett
byggnadsarbete fortsätts innan de uppkomna bristerna avhjälpts.

Är det uppenbart att ett arbete eller en åtgärd som avses i första
stycket äventyrar en byggnads hållfasthet eller medför fara för
människors liv eller hälsa, skall nämnden förbjuda att arbetet eller
åtgärden fortsätts, även om de förutsättningar som anges i första
stycket inte föreligger.

Om byggnadsnämnden finner att byggherren i något väsentligt avseende
avviker från en rivningsplan, får nämnden förbjuda att rivningen
fortsätts till dess att byggherren visar att det finns
förutsättningar för att planen kommer att följas.

Förbud enligt denna paragraf får förenas med vite.

Beslut enligt denna paragraf gäller omedelbart. Lag (1995:1197).

Avgifter

4 § Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller
marklov, skall byggnadsavgift tas ut.

Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger
den avgift som enligt taxa, fastställd med stöd av 11 kap. 5 §, skulle ha
betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften skall
dock bestämmas till minst 500 kronor. När avgiften bestäms på grundval av
taxan, skall hänsyn inte tas till sådana höjningar eller sänkningar av
normalbeloppet som enligt taxan orsakas av omständigheterna i det särskilda
fallet. Hänsyn skall inte heller tas till belopp som avser kostnader för
nybyggnadskarta, utstakning eller lägeskontroll av byggnad eller andra
mätningstekniska åtgärder.

Är överträdelsen ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp
än som följer av andra stycket eller helt efterges.

5 § Byggnadsavgift skall inte tas ut, om rättelse sker innan frågan om
påföljd eller ingripande enligt detta kapitel tas upp till överläggning vid
sammanträde med byggnadsnämnden. Byggnadsavgift skall inte heller tas ut, om
åtgärden avser rivning av en byggnad och rivningen har företagits

1. med stöd av lag eller annan författning eller annars varit nödvändig för
att avvärja eller begränsa omfattande skada på annan egendom eller

2. därför att byggnaden till väsentlig del hade skadats genom eldsvåda
eller någon annan liknande händelse.

6 § Särskild avgift skall tas ut om, i andra fall än som avses i 4 §
första stycket, en överträdelse sker genom att

1. arbete utförs utan att det finns någon kvalitetsansvarig enligt 9
kap. 13 §,

2. någon underlåter att göra bygganmälan eller rivningsanmälan när
sådan anmälan skall göras eller

3. arbete utförs i strid mot något beslut som byggnadsnämnden har
meddelat enligt denna lag.

Den särskilda avgiften skall bestämmas till minst 200 och högst
1 000 kronor. Är överträdelsen ringa, behöver någon avgift inte tas ut.
Lag (1995:1197).

7 § I sådana fall som avses i 4 § första stycket skall förutom
byggnadsavgift även tilläggsavgift tas ut, om åtgärden innebär att

1. en byggnad uppförs,

2. en tillbyggnad görs,

3. en byggnad helt eller till viss del tas i anspråk eller inreds för ett
väsentligen annat ändamål än det för vilket byggnaden eller byggnadsdelen
senast har använts eller för vilket bygglov har lämnats eller

4. en byggnad rivs.

Tilläggsavgift skall inte tas ut i de fall som anges i 5 §. Tilläggsavgift
skall inte heller tas ut, om den olovliga åtgärden omfattar ett utrymme vars
bruttoarea inte överstiger tio kvadratmeter.

Tilläggsavgiften skall tas ut med ett belopp som motsvarar 500 kronor för
varje kvadratmeter bruttoarea som åtgärden har omfattat. När bruttoarean
beräknas skall dock tio kvadratmeter frånräknas.

Avgiften får bestämmas till ett lägre belopp än som följer av tredje stycket
eller helt efterges, om föreläggande om rättelse har meddelats enligt 14 §,
om rättelse har skett genom handräckning eller på annat sätt eller om det
annars finns särskilda skäl.

8 § Frågor om byggnadsavgift och särskild avgift prövas av
byggnadsnämnden.

Frågor om tilläggsavgift prövas av allmän förvaltningsdomstol på
talan av byggnadsnämnden.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1994:1423).

9 § Byggnadsavgiften skall tas ut av den som när överträdelsen begicks var
ägare av den fastighet, byggnad eller anläggning som den olovliga åtgärden
avsåg. Den särskilda avgiften skall tas ut av den som begick överträdelsen.

Tilläggsavgiften skall tas ut av

1. den som när överträdelsen begicks var ägare av den byggnad som den
olovliga åtgärden avsåg,

2. den som begick överträdelsen,

3. den i vars ställe denne var,

4. den som har beretts vinning genom överträdelsen.

10 § Var två eller flera ägare av den fastighet, byggnad eller anläggning
som den olovliga åtgärden avsåg, svarar de solidariskt för byggnadsavgift
och tilläggsavgift som påförs dem i deras egenskap av ägare.

11 § Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen nedsätta eller helt
efterge byggnadsavgift eller särskild avgift som byggnadsnämnden har
beslutat. Frågor om nedsättning eller eftergift prövas efter besvär enligt
13 kap. 2 § över nämndens beslut.

Ingripanden för att åstadkomma rättelse m.m.

12 § Kronofogdemyndigheten får meddela särskild handräckning så att
rättelse sker när någon

1. utan lov har vidtagit en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller
marklov,

2. har vidtagit en åtgärd med stöd av bygglov, rivningslov eller marklov, om
lovet har ändrats eller upphävts genom ett beslut som har vunnit laga kraft,

3. i annat fall än som avses i 1 har vidtagit en åtgärd som strider mot denna
lag eller mot någon föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd
av lagen,

4. har underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts
honom enligt 15 §, 16 § första stycket eller 17 §. Lag (1991:871).

13 § Ansökningar om handräckning får göras av byggnadsnämnden.
Bestämmelser
om sådan handräckning finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och
handräckning. Lag (1991:871).

14 § I de fall som avses i 12 § 1--3 får byggnadsnämnden, i stället för att
ansöka om handräckning, förelägga ägaren av den fastighet, byggnad eller
anläggning som frågan gäller att inom viss tid vidta rättelse. Följs inte
föreläggandet, får byggnadsnämnden begära handräckning.

Avser ett föreläggande enligt första stycket en åtgärd som har utförts utan
bygglov, där sådant krävs, får byggnadsnämnden i föreläggandet förbjuda att
åtgärden åter utförs.

Beviljas bygglov, rivningslov eller marklov efter det att föreläggande
har meddelats, upphör föreläggandet att gälla.

15 § Om någon underlåter att utföra arbete eller vidta någon annan åtgärd som
åligger honom enligt denna lag eller enligt någon föreskrift eller något
beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga
honom att inom en viss tid vidta åtgärden.

16 § Om en byggnad eller annan anläggning är förfallen eller om den är skadad
till väsentlig del och inte sätts i stånd inom skälig tid, får
byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom en viss tid riva byggnaden eller
anläggningen.

Om en byggnad eller annan anläggning har brister som kan äventyra säkerheten
för dem som uppehåller sig i eller i närheten av den, får byggnadsnämnden
förbjuda användning av byggnaden eller anläggningen. Förbudet får allt efter
omständigheterna riktas mot ägaren, mot den som har nyttjanderätt till
egendomen eller mot båda.

Beslut om användningsförbud gäller omedelbart och till dess byggnadsnämnden
bestämmer annat.

17 § Om en byggnad eller annan anläggning inom område med detaljplan har
kommit att medföra stora olägenheter för trafiksäkerheten på grund av att
förhållandena har ändrats, får byggnadsnämnden förelägga ägaren att ta bort
den eller att vidta någon annan åtgärd med den. Beträffande byggnader får
dock sådant föreläggande meddelas endast om byggnaden kan flyttas utan
svårighet eller är av ringa värde.

Inom områden med detaljplan får byggnadsnämnden, om det behövs med hänsyn
till trafiksäkerheten, förelägga ägaren av en fastighet eller en byggnad
att anordna stängsel eller ändra utfart eller annan utgång mot gator eller
vägar.

Om en byggnad eller annan anläggning för industriändamål inte längre
används, får byggnadsnämnden förelägga ägaren att anordna stängsel kring
den, om det behövs till skydd mot olycksfall.

18 § Föreläggande enligt 14 § första stycket, 15 §, 16 § första stycket
eller 17 § får förenas med vite eller med föreskrift att åtgärden, om
föreläggandet inte följs, kan komma att utföras genom byggnadsnämndens
försorg på den försumliges bekostnad. Förbud enligt 14 § andra stycket
och 16 § andra stycket får förenas med vite.

Följs inte ett föreläggande som innebär att åtgärden kan utföras genom
byggnadsnämndens försorg, skall nämnden, om det inte finns skäl till annat,
besluta att åtgärden skall utföras och hur det skall ske. Därvid skall
nämnden se till att oskäliga kostnader inte uppstår.

I beslut om föreläggande enligt första stycket eller beslut enligt andra
stycket får förordnas att beslutet skall gälla omedelbart.

Kronofogdemyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att beslut
enligt andra stycket skall kunna genomföras.

18a § Om byggnadsnämnden enligt 9 kap. 10 § beslutar att en
byggnad eller en del av en byggnad inte skall få användas innan
bristerna avhjälpts, får byggnadsnämnden förena sitt beslut med
vite. Lag (1994:852).

19 § Har en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov vidtagits
utan sådant lov men framstår det som sannolikt att lov kan meddelas till
åtgärden, skall byggnadsnämnden, innan handräckning begärs eller föreläggande
meddelas, bereda ägaren tillfälle att inom viss tid ansöka om lov.

Om ansökan inte inkommer inom föreskriven tid, får byggnadsnämnden trots
detta pröva frågan om lov till åtgärden. Nämnden får därvid på ägarens
bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt företa de
åtgärder i övrigt som är nödvändiga för prövningen av ärendet.

20 § Finner byggnadsnämnden att det föreligger brister i fråga om underhållet
av en byggnad eller annan anläggning, får nämnden uppdra åt en sakkunnig
person att på ägarens bekostnad utreda behovet av underhållsåtgärder.

Verkan av föreläggande i vissa fall m.m.

21 § Har ett föreläggande enligt 14 § första stycket, 15 §, 16 § första
stycket eller 17 § eller ett förbud enligt 14 § andra stycket eller 16 §
andra stycket meddelats någon i egenskap av ägare till en viss fastighet
och övergår äganderätten till fastigheten till ny ägare, gäller
föreläggandet eller förbudet i stället mot denne. Har i föreläggandet eller
förbudet utsatts löpande vite enligt 4 § lagen (1985:206) om viten och har
fastigheten överlåtits genom köp, byte eller gåva, gäller vitet mot den nye
ägaren räknat från tidpunkten för äganderättsövergången, under förutsättning
att anteckning om vitesföreläggandet dessförinnan gjorts enligt 22 §.
Löpande vite som avser viss period får endast tas ut av den som var ägare
vid periodens början. Annat vite gäller inte mot den nye ägaren, men
byggnadsnämnden får sätta ut vite för denne.

Första stycket gäller även när ett föreläggande eller förbud har meddelats
någon i egenskap av tomträttshavare eller eljest som ägare av en byggnad på
mark som tillhör någon annan. Vad som sägs om löpande vite gäller dock endast
i fråga om föreläggande eller förbud som har meddelats någon i egenskap av
tomträttshavare.

I ärenden om föreläggande eller förbud som anges i första eller andra stycket
skall bestämmelserna i rättegångsbalken om verkan av att tvisteföremålet
överlåts och om tredje mans deltagande i rättegång tillämpas.

Anteckning i fastighetsboken m.m.

22 § Den myndighet som meddelar ett föreläggande eller förbud som avses
i 21 § skall genast sända sitt beslut till inskrivningsmyndigheten för
anteckning i fastighetsboken eller tomträttsboken. Har i föreläggandet eller
förbudet utsatts löpande vite, skall även detta antecknas. Inskrivnings-
myndigheten skall genast i rekommenderat brev underrätta den som senast har
sökt lagfart eller inskrivning av förvärv av tomträtt om anteckningen, om
denne inte är föreläggandets eller förbudets adressat.

23 § Återkallas ett föreläggande eller förbud som har antecknats enligt 22 §,
skall byggnadsnämnden genast anmäla det till inskrivningsmyndigheten för mot-
svarande anteckning. Har ett antecknat föreläggande eller förbud upphävts
genom lagakraftvunnet beslut eller upphört att gälla, eller har föreläggandet
följts, skall byggnadsnämnden, så snart nämnden har fått vetskap om detta,
anmäla förhållandet till inskrivningsmyndigheten för anteckning.

24 § Gör inte byggnadsnämnden anmälan i de fall som avses i 23 §, skall
länsstyrelsen göra sådan anmälan, om någon vars rätt berörs ansöker om det.

Övriga bestämmelser

25 § Överlåts egendom på vilken har utförts en åtgärd som avses i 4 § första
stycket, mot ersättning och skall rättelse vidtas på grund av beslut enligt
detta kapitel, skall 4 kap. 12 § jordabalken tillämpas, om inte överlåtaren
vid överlåtelsen upplyst om åtgärden eller förvärvaren annars känt till
eller bort känna till denna.

26 § Byggnadsavgifter och särskilda avgifter tillfaller kommunen. Tillläggs-
avgifter tillfaller staten.

27 § Har frågan om påföljd för en överträdelse som avses i 4 § första stycket
inte tagits upp till överläggning vid sammanträde med byggnadsnämnden inom
tio år från det att överträdelsen begicks, får byggnadsavgift eller
tilläggsavgift inte tas ut. Detta gäller också i fråga om särskild avgift.
Därvid skall dock i stället för tio år gälla en tid av tre år.

Sedan tio år har förflutit från det att en åtgärd som avses i 12 § 1--3
vidtogs, får byggnadsnämnden inte ansöka om handräckning eller besluta om
föreläggande enligt 14 § första stycket. Detta skall dock inte tillämpas
när någon utan lov enligt 8 kap. 1 § första stycket 3 har tagit i anspråk
eller inrett en bostadslägenhet för väsentligen annat ändamål än bostads-
ändamål. Lag (1989:1049).

28 § Beslut eller domar varigenom någon påförs avgift enligt detta kapitel
skall genast sändas till länsstyrelsen. Avgiften skall betalas till läns-
styrelsen inom två månader från det att beslutet eller domen vann laga
kraft. En upplysning om detta skall tas in i beslutet eller domen.

29 § Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i 28 §, skall
dröjsmålsavgift tas ut enligt 58 § 2--5 mom. uppbördslagen (1953:272). Den
obetalda avgiften och dröjsmålsavgiften skall lämnas för indrivning.
Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa
belopp. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning
av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt
utsökningsbalken ske.

Vid fördelning mellan staten och kommunen av medel som har influtit skall
medel i första hand avsättas för kommunens fordran. Lag (1993:911).

30 § Vite som har förelagts med stöd av detta kapitel får inte förvandlas
till fängelse.