11 kap.
Byggnadsnämnden

1 § Utöver de uppgifter byggnadsnämnden har enligt övriga föreskrifter i
denna lag skall nämnden

1. verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö,

2. uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess
närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning,
byggande och fastighetsbildning,

3. samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas arbete och
intressen berör nämndens verksamhet,

4. lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet,

5. övervaka efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade
föreskrifter och beslut.

Byggnadsnämnden skall ta till vara de möjligheter lagen ger att förenkla
och underlätta ärenden för enskilda och bör därvid verka för att lagens
föreskrifter om begränsning av bygglovsplikten vinner tillämpning.

2 § Om någon begär det, skall byggnadsnämnden lämna skriftliga upplysningar
om planläggning, byggande och fastighetsbildning.

Behövs nybyggnadskarta för prövningen av en fråga om bygglov inom områden
med sammanhållen bebyggelse, skall byggnadsnämnden tillhandahålla sådan
karta, om sökanden begär det.

3 § För en byggnadsnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i
kommunallagen (1991:900).

Delegationsuppdrag enligt 6 kap. 33 § kommunallagen får inte omfatta
befogenhet att

1. avgöra ärenden som är av principiell natur eller i övrigt av större
vikt,

2. meddela förelägganden eller förbud vid vite utom i sådana fall som avses
i 10 kap. 3 § och 16 § andra stycket eller meddela förelägganden med
föreskrift att en åtgärd kan komma att utföras genom byggnadsnämndens
försorg på den försumliges bekostnad eller

3. avgöra frågor om avgift enligt 10 kap. Lag (1991:1703).

4 § Byggnadsnämnden skall till sitt biträde ha minst en person med
arkitektutbildning och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning
och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden skall kunna
fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

5 § Byggnadsnämnden får ta ut avgift i ärenden angående lov och
förhandsbesked och i ärenden som föranleds av en bygganmälan eller
rivningsanmälan enligt 9 kap. 2 § samt i andra ärenden som föranleder
upprättande av nybyggnadskarta, ritningsgranskning, besiktning,
framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller
kostnadskrävande åtgärder.

Byggnadsnämnden får dessutom, efter det att bygganmälan som avser
åtgärder som anges i 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 2 inkommit
avseende uppförande, tillbyggnad eller annan ändring av en byggnad
eller annan anläggning, ta ut en planavgift för att täcka kostnaderna
för sådana åtgärder som erfordras för att enligt denna lag upprätta
eller ändra detaljplaner, områdesbestämmelser och fastighetsplaner.
Planavgift får tas ut endast om fastighetsägaren har nytta av planen
eller bestämmelserna.

Avgifterna får tas ut med högst det belopp som motsvarar kommunens
genomsnittliga kostnad för åtgärderna. Grunderna för beräkning av
avgifterna skall anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Avgifterna tas ut av sökanden och får tas ut i förskott.
Lag (1995:1197).