12 kap.
Statlig kontroll beträffande områden av riksintresse m.m
.

1 § Länsstyrelsen skall pröva kommunens beslut att anta, ändra eller
upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, om det kan befaras
att beslutet innebär att

1. ett riksintresse enligt lagen (1987:12) om hushållning med
naturresurser m.m. inte tillgodoses,

2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden
som angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt eller

3. en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas
hälsa eller till behovet av skydd mot olyckshändelser.

2 § Länsstyrelsen skall inom tre veckor från den dag då kommunens beslut
kom in till länsstyrelsen besluta huruvida prövning enligt 1 § skall ske
eller ej.

3 § Länsstyrelsen skall upphäva kommunens beslut i dess helhet, om något
förhållande som avses i 1 § föreligger. Om kommunen har medgett det, får
beslutet upphävas i en viss del.

4 § Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen eller regeringen för ett
visst område förordna att 1--3 §§ skall tillämpas på beslut att lämna lov
eller förhandsbesked.

Om länsstyrelsen, efter det att ett förordnande enligt första stycket har
meddelats, beslutar att ett lov eller förhandsbesked skall prövas, får
länsstyrelsen förordna att lovet eller förhandsbeskedet inte skall gälla
förrän frågan om prövning har slutligt avgjorts.

5 § Regeringen får pröva ett beslut att anta, ändra eller upphäva en
regionplan. Beslut om prövning skall fattas inom tre månader från den
dag då beslutet kom in till regeringen. Regeringens prövning får avse
endast frågan huruvida planen tillgodoser riksintressen enligt lagen
(1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

Regeringen får upphäva beslutet i dess helhet eller i en viss del.

6 § Regeringen får förelägga kommunen att inom en viss tid anta, ändra
eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser (planföreläggande),
om det behövs för att tillgodose sådana intressen som avses i 1 § 1 och 2.

7 § Om kommunen inte följer ett planföreläggande, får regeringen på
kommunens bekostnad låta upprätta de förslag som behövs samt anta, ändra
eller upphäva detaljplanen eller områdesbestämmelserna. Därvid skall
länsstyrelsen ombesörja ärendets beredning.