13 kap.
Överklagande

1 § Följande beslut enligt denna lag får överklagas i den ordning som
föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900),
nämligen

1. kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan,

2. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt en kommunal nämnd att anta, ändra
eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser eller att fatta beslut om
skyldighet för fastighetsägare att betala kostnader för gator och andra
allmänna platser eller att fatta beslut om villkoren för sådan betalning,

3. kommunfullmäktiges och kommunala nämnders beslut att inte anta, ändra
eller upphäva en detaljplan, områdesbestämmelser eller en fastighetsplan,

4. kommunfullmäktiges och kommunala nämnders beslut om grunderna för
skyldighet att betala kostnader för gator och andra allmänna platser
och om generella villkor för sådan betalning,

5. kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos byggnadsnämnden
samt

6. kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäktiges beslut om
regionplan.

Andra beslut rörande gatukostnader än de som anges i första stycket 4
får ej överklagas. Att tvister rörande gatukostnader prövas av
fastighetsdomstol framgår av 15 kap. 8 §. Lag (1991:1703).

2 § Andra beslut enligt denna lag av kommunfullmäktige och
kommunala nämnder än de som anges i 1 § får överklagas hos
länsstyrelsen.

Sådana beslut får dock inte överklagas till den del de avser

1. frågor som redan är avgjorda genom detaljplan,
områdesbestämmelser eller förhandsbesked,

2. behovet av byggsamråd. Lag (1995:1197).

3 § Bestämmelser om överklagande av beslut som avses i 2 § finns i
23-25 §§ förvaltningslagen (1986:223).

Tiden för överklagande av ett beslut att anta, ändra eller upphäva
en detaljplan, områdesbestämmelser eller en fastighetsplan räknas
dock från den dag då justeringen av protokollet med beslutet har
tillkännagetts på kommunens anslagstavla. När ett sådant beslut har
fattats av kommunfullmäktige, skall vad som föreskrivs i 23-25 §§
förvaltningslagen om den myndighet som har meddelat beslutet i
stället avse kommunstyrelsen. Lag (1995:1197).

4 § /Upphör att gälla U:960501/
Länsstyrelsens beslut enligt 12 kap. 2 § huruvida prövning
skall ske eller ej och länsstyrelsens förordnande enligt 12 kap. 4 §
första stycket samt länsstyrelsens beslut enligt 12 kap. 4 § andra
stycket att lov eller förhandsbesked inte skall gälla får inte
överklagas.

Andra beslut av länsstyrelsen enligt denna lag än de som anges i
första stycket får överklagas hos kammarrätten om beslutet avser

1. bygglov eller förhandsbesked inom område med detaljplan,

2. bygglov eller förhandsbesked inom område som inte omfattas av
detaljplan och överklagandet avser frågan om åtgärderna utgör
kompletteringsåtgärder enligt 8 kap. 13 §, uppfyller kraven i 3 kap.
eller strider mot områdesbestämmelser,

3. rivningslov eller marklov och överklagandet avser frågan om
åtgärderna strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser,

4. förordnanden enligt 6 kap. 19 § att avstå eller upplåta mark
eller enligt 6 kap. 22 § om skyldighet att bekosta anläggande av
gator och vägar samt anordningar för vattenförsörjning och avlopp,

5. fråga enligt 9 kap.,

6. påföljder och ingripanden enligt 10 kap.,

7. debitering av avgifter som anges i 11 kap. 5 §,

hos regeringen i övriga fall. Lag (1995:1197).

4 § /Träder i kraft I:960501/
Länsstyrelsens beslut enligt 12 kap. 2 § huruvida prövning skall
ske eller ej och länsstyrelsens förordnande enligt 12 kap. 4 § första
stycket samt länsstyrelsens beslut enligt 12 kap. 4 § andra stycket
att lov eller förhandsbesked inte skall gälla får inte överklagas.

Andra beslut av länsstyrelsen enligt denna lag än de som anges i
första stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om
beslutet avser

1. bygglov eller förhandsbesked inom område med detaljplan,

2. bygglov eller förhandsbesked inom område som inte omfattas av
detaljplan och överklagandet avser frågan om åtgärderna utgör
kompletteringsåtgärder enligt 8 kap. 13 §, uppfyller kraven i 3 kap.
eller strider mot områdesbestämmelser,

3. rivningslov eller marklov och överklagandet avser frågan om
åtgärderna strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser,

4. förordnanden enligt 6 kap. 19 § att avstå eller upplåta mark
eller enligt 6 kap. 22 § om skyldighet att bekosta anläggande av
gator och vägar samt anordningar för vattenförsörjning och avlopp,

5. fråga enligt 9 kap.,

6. påföljder och ingripanden enligt 10 kap.,

7. debitering av avgifter som anges i 11 kap. 5 §,

hos regeringen i övriga fall.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1995:1730).

5 § Beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan, områdesbestämmelser
eller en fastighetsplan får överklagas endast av den som senast under
utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit
tillgodosedda. Om bestämmelserna för enkelt planförfarande har tillämpats,
får beslutet överklagas endast av den som enligt 5 kap. 28 § har framfört
synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.

Om ett planförslag efter utställningen eller, när bestämmelserna om
enkelt planförfarande tillämpats, efter det att underrättelse skett
enligt 5 kap. 28 § andra stycket ändras till nackdel för någon, får
han, utan hinder av bestämmelserna i första stycket av denna paragraf,
överklaga beslutet. Bestämmelserna i första stycket utgör inte heller
hinder mot att överklaga beslutet på den grunden att det inte har
tillkommit i laga ordning.

6 § har upphävts genom lag (1994:819).

7 § Ett beslut i fråga om lov eller förhandsbesked inom sådana
skydds- eller säkerhetsområden som avses i 8 kap. 9 § tredje stycket
får överklagas av Luftfartsverket, om beslutet berör en civil
flygplats, av tillsynsmyndigheten, om beslutet berör en kärnreaktor
eller annan kärnenergianläggning, och i övriga fall av
Försvarsmakten, Överstyrelsen för civil beredskap eller Statens
räddningsverk eller de myndigheter de bestämmer. Lag (1994:852).

8 § Den myndighet som har att pröva överklagande av ett beslut att
anta, ändra eller upphäva en detaljplan, områdesbestämmelser eller en
fastighetsplan skall antingen fastställa eller upphäva beslutet i
dess helhet. Om kommunen har medgett det, får dock beslutet upphävas
i en viss del eller ändras på annat sätt. Utan kommunens medgivande
får ändringar av ringa betydelse göras.

På kommunens begäran kan myndigheten förordna att det överklagade
beslutet, utan hinder av att överklagandet inte har slutligen
avgjorts, får genomföras i sådana delar som uppenbarligen inte berörs
av överklagandet. Sådana förordnanden får inte överklagas.
Lag (1995:1197).