16 kap.
Bemyndiganden m.m.

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela de föreskrifter om krav på byggnader m.m. som utöver
bestämmelserna i 3 kap. behövs

1. till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa,

2. för en lämplig utformning av byggnader och andra anläggningar
samt tomter och allmänna platser,

3. för kontroll av att föreskrifter som avses i 1 efterlevs.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela de föreskrifter om kvalitetsansvariga som behövs utöver
bestämmelserna i 9 kap. 13--15 §§.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i
enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 3 kap.
Lag (1994:852).

2 § har upphävts genom lag (1994:852).

3 § har upphävts genom lag (1994:852).

4 § Är riket i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har
befunnit sig, får regeringen meddela sådana från denna lag avvikande
föreskrifter som är av betydelse för totalförsvaret eller som behövs för
att nödvändig byggnadsverksamhet i övrigt skall kunna ske.

5 § Om en fastighet har upplåtits med tomträtt, skall vad som i denna
lag är föreskrivet om fastighetsägaren eller fastigheten tillämpas på
tomträttshavaren eller tomträtten, dock att tomträttshavare ej är
skyldig att bekosta anläggande av gator och andra allmänna platser.

6 § Den som innehar egendom under ständig besittningsrätt eller med
fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande utan
att äganderätten tillkommer någon skall vid tillämpning av denna lag
anses som egendomens ägare.

7 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har byggnadsnämnd
och länsstyrelse samt den som på deras uppdrag utför arbetet rätt att
få tillträde till fastigheter, byggnader och andra anläggningar samt
att där vidta de åtgärder som behövs för arbetets fullgörande.

Rätt som avses i första stycket tillkommer även den som i annat fall
än som där avses utför kartläggning för samhällets behov.

Polismyndigheterna skall lämna det biträde som behövs.