17 kap.
Övergångsbestämmelser

Ikraftträdande m.m.

1 § Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

Genom lagen upphävs, med de begränsningar som följer av detta kapitel,

byggnadslagen (1947:385),

byggnadsstadgan (1959:612),

lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m.m.
och

lagen (1976:296) om kriskoppling m.m.

2 § Varje kommun skall före den 1 juli 1990 ha antagit en översiktsplan
enligt 4 kap.

Under tiden till dess att en gällande översiktsplan finns för kommunen,
får beslut enligt 5 kap. 16 § och 28 § första stycket grundas på annan
motsvarande översiktlig plan, som före ikraftträdandet har godkänts av
kommunfullmäktige. Lag (1987:122).

Generalplaner m.m.

3 § Generalplaner skall i den mån de är fastställda gälla som
områdesbestämmelser enligt denna lag.

Talan om ersättning eller inlösen enligt 22 § byggnadslagen (1947:385)
skall, i andra fall än som avses i 15 § andra stycket detta kapitel,
väckas före utgången av juni 1988. I sådana mål skall beträffande
prövningen i sak äldre bestämmelser tillämpas.

Stomplaner skall upphöra att gälla vid ikraftträdandet.

Stadsplaner, byggnadsplaner, avstyckningsplaner m.m.

4 § Stadsplaner och byggnadsplaner enligt byggnadslagen (1947:385)
eller stadsplanelagen (1931:142), sådana äldre planer och bestämmelser
som anges i 79 och 83 §§ sistnämnda lag samt avstyckningsplaner, till
den del de inte omfattas av förordnande enligt 168 § byggnadslagen,
skall gälla som detaljplaner som antagits med stöd av denna lag.
Avstyckningsplaner, till den del de omfattas av förordnande som nyss
har angetts, skall upphöra att gälla vid ikraftträdandet.

I fråga om stadsplaner och byggnadsplaner, som har fastställts efter
utgången av år 1978, skall genomförandetiden enligt 5 kap. 5 § vara
fem år räknat från ikraftträdandet. I fråga om övriga planer och
bestämmelser som avses i första stycket skall genomförandetiden anses
ha gått ut.

Om inte annat är föreskrivet i sådan plan eller bestämmelse som enligt
första stycket skall gälla som detaljplan enligt denna lag, skall 39 §
byggnadsstadgan (1959:612) tillämpas som bestämmelse i planen.
Lag (1991:604).

5 § Under tiden till utgången av juni 1991 gäller inte bestämmelserna
i 14 kap. 1 § inom områden som omfattas av stadsplan. Under denna tid
skall i stället 48 § första och tredje styckena byggnadslagen
(1947:385) tillämpas.

Bestämmelserna i 6 kap. 24 § andra stycket gäller inte i fråga om
sådana planer för vilka genomförandetiden enligt 4 § andra stycket
skall anses ha gått ut.

6 § Bestämmelserna i 6 kap. 26 § första stycket gäller inte inom
områden som omfattas av byggnadsplan eller avstyckningsplan.

7 § Bestämmelserna i 8 kap. 11 § fjärde stycket gäller inte inom
områden som omfattas av stadsplan eller byggnadsplan.

8 § Om skada uppkommer till följd av att en plan eller bestämmelse,
vars genomförandetid enligt 4 § skall anses ha gått ut, ändras eller
upphävs, har ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet rätt
till ersättning av kommunen under förutsättning att

1. fastigheten är belägen i ett område som till större delen är
bebyggt i huvudsak i enlighet med planen eller bestämmelsen,

2. beslut om ändring eller upphävande av planen eller bestämmelsen
meddelas före utgången av juni 1992 och

3. fastigheten efter ändringen eller upphävandet inte får bebyggas
eller får bebyggas endast i en utsträckning som är uppenbart oskälig.

Ändras eller upphävs planen eller bestämmelsen efter utgången av juni
1992 skall första stycket tillämpas, om bygglov har sökts men ärendet
inte har avgjorts före den nämnda tidpunkten.

Ersättning skall bestämmas som skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde
före och efter beslutet att upphäva eller ändra planen. Fastighetens
marknadsvärde före beslutet skall bestämmas med hänsyn till såväl de
planförhållanden som de ersättningsprinciper som gällde vid lagens
ikraftträdande. Om kommunen begär det, får dock värdet inte bestämmas högre
än ett belopp som motsvarar vad som enligt anvisningarna till 36 §
kommunalskattelagen (1928:370) i deras lydelse vid utgången av juni 1990
fick dras av vid beräkning av realisationsvinst om fastigheten avyttrats
den 31 december 1990 ändrat med det procenttal med vilket basbeloppet enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring ändrats fram till värdetidpunkten.

Talan om ersättning enligt första stycket skall väckas inom två år från det
att beslutet på vilket talan grundas vann laga kraft. Har fastighetsägare
eller innehavare av särskild rätt till fastighet väckt talan och har han
rätt till ersättning, får kommunen i stället lösa fastigheten eller
rättigheten.

I mål om ersättning och inlösen skall i övrigt 14 kap. 9 § samt 15 kap.
1 och 6 §§ tillämpas. Lag (1991:604).

9 § I fråga om stadsplaner och byggnadsplaner som har antagits men
inte har fastställts före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser
tillämpas beträffande såväl förfarandet som ärendenas prövning i sak.

Regionplaner

10 § Regionplaner som har fastställts efter utgången av juni 1982 skall
gälla som regionplan enligt denna lag, dock längst till den dag då sex år
har förflutit från det att planen fastställdes. I övrigt skall regionplaner
upphöra att gälla vid ikraftträdandet.

Tomtindelningar

11 § Tomtindelningar enligt byggnadslagen (1947:385) eller stadsplanelagen
(1931:142) samt sådana äldre tomtindelningar som anges i 80 § sistnämnda
lag skall gälla som fastighetsplan enligt denna lag.

12 § I fråga om tomtindelningar som har antagits men inte har fastställts
före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas beträffande såväl
förfarandet som ärendenas prövning i sak.

Nybyggnadsförbud

13 § Med de undantag som anges i 14 och 16 §§ skall förbud mot nybyggnad
och förbud mot rivning som har utfärdats med stöd av byggnadslagen
(1947:385) upphöra att gälla vid ikraftträdandet.

14 § Har förbud mot nybyggnad utfärdats med stöd av 110 § andra stycket
byggnadslagen (1947:385), skall förbudet gälla som bestämmelse i planen
enligt 5 kap. 8 § 1 denna lag.

15 § Förbud enligt 17 § byggnadslagen (1947:385) mot schaktning, fyllning,
trädfällning eller annan därmed jämförlig åtgärd skall fortsätta att
gälla, dock längst till utgången av juni 1990.

Talan om ersättning eller inlösen enligt 22 § byggnadslagen med anledning
av förbud som anges i första stycket skall väckas före utgången av juni
1991. I sådana mål skall beträffande prövningen i sak äldre bestämmelser
tillämpas.

16 § För områden där förbud mot nybyggnad m.m. råder enligt 81 §
byggnadslagen (1947:385) eller har utfärdats med stöd av 82 § samma lag
skall förordnande om prövning som avses i 12 kap. 4 § anses ha utfärdats
i fråga om beslut om bygglov, marklov och förhandsbesked.

Inom områden som omfattas av föreskrifter enligt 54 § 1 mom. tredje stycket
byggnadsstadgan (1959:612) skall skyldighet föreligga att enligt 8 kap. 7 §
söka bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra ljusanordningar och
att enligt 8 kap. 9 § söka marklov för schaktning eller fyllning.

Talan om ersättning eller inlösen med anledning av förbud som anges i
första stycket skall väckas före utgången av juni 1988. I sådana mål skall
beträffande prövningen i sak äldre bestämmelser tillämpas.

17 § Inom områden där förbud med stöd av 40 § andra stycket eller 110 §
fjärde stycket byggnadslagen (1947:385) har utfärdats mot schaktning,
fyllning, trädfällning eller annan därmed jämförlig åtgärd skall skyldighet
föreligga att enligt 8 kap. 9 § söka marklov för sådana åtgärder.

Andra beslut enligt byggnadslagen

18 § Har undantag från förbud mot nybyggnad enligt byggnadslagen (1947:385)
eller byggnadsstadgan (1959:612) medgetts genom beslut som har vunnit laga
kraft efter utgången av juni 1986 och har byggnadslov till den åtgärd som
medgivandet avser inte meddelats före ikraftträdandet, skall medgivandet
gälla som förhandsbesked. Medgivandet upphör dock att gälla, om inte ansökan
om bygglov görs inom två år från den dag beslutet om medgivandet vann laga
kraft.

I den mån ett beslut om fastighetsbildning enligt fastighetsbildningslagen
(1970:988), inrättande av gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen
(1973:1149) eller upplåtelse av ledningsrätt enligt ledningsrättslagen
(1973:1144) meddelas på grund av undantag från förbud som avses i första
stycket och beslutet för att kunna utnyttjas fordrar bygglov, gäller
beslutet som förhandsbesked. Förhandsbeskedet upphör dock att gälla, om
inte ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då beslutet vann
laga kraft. Under samma förutsättning och tid skall beslutet vara bindande
även vid prövning av ansökan om rivningslov eller marklov.

I övriga fall upphör beslut om undantag att gälla. Lag (1987:122).

18a § Byggnadsnämnden får i ett ärende om bygglov förklara att en
nybyggnadsåtgärd eller fastighetsbildning som har utförts i strid mot en
stadsplan, byggnadsplan, avstyckningsplan eller tomtindelning med stöd av
34 §, 38 § tredje stycket eller 110 § första stycket byggnadslagen
(1947:385) eller motsvarande äldre bestämmelser eller 3 kap. 2 § tredje
stycket fastighetsbildningslagen i dess lydelse vid utgången av juni 1987,
skall anses utgöra en sådan avvikelse som avses i 8 kap. 11 § första
stycket 2 b. En sådan förklaring får avse endast mindre avvikelser från
planen eller tomtindelningen vilka är förenliga med syftet med denna.
Förklaringen får lämnas endast i beslut om bifall till ansökan om bygglov.

Första stycket skall tillämpas också i fråga om fastighet, byggnad eller
annan anläggning i den utsträckning den efter ett beslut om fastställelse
av en stadsplan, byggnadsplan eller tomtindelning avviker från planen eller
tomtindelningen. Lag (1989:1049).

19 § Förordnande enligt 70 och 113 §§ byggnadslagen (1947:385) om skyldighet
att avstå eller upplåta mark skall gälla som förordnande enligt 6 kap. 19 §
denna lag. Föreskrifter som avses i 73 § byggnadslagen skall gälla som
förordnande enligt 6 kap. 22 § denna lag.

Särskilda krav på befintliga byggnader

20 § Byggnader som har uppförts före den 1 juli 1960 eller för vilka
byggnadslov har beviljats före nämnda dag skall, om det behövs, vara
försedda med anordningar för uppstigning på taket och anordningar till
skydd mot olycksfall genom nedstörtning från taket.

I fråga om byggnader som har uppförts före den 1 juli 1974 eller för
vilka byggnadslov har sökts före nämnda dag skall portar och liknande
anordningar vara utförda så att risk för olycksfall inte uppkommer.

Till byggnader som har uppförts före den 1 juli 1977 eller för vilka
byggnadslov har beviljats före nämnda dag skall höra sådana anordningar
som skäligen kan fordras för att åstadkomma godtagbara arbetsförhållanden
för dem som hämtar avfall från byggnaden.

Krav enligt första--tredje styckena får inte påtagligt avvika från vad
som kan krävas enligt motsvarande äldre bestämmelser.

21 § Bestämmelserna i 82 a § tredje stycket byggnadsstadgan (1959:612)
om handikappanpassning av vissa byggnader skall fortfarande tillämpas.

22 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, i de
avseenden som anges i 20 och 21 §§, meddela de ytterligare bestämmelser
som behövs

1. till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa,

2. för en lämplig utformning av byggnader och andra anläggningar samt
tomter och allmänna platser.

Påföljder m.m.

23 § För överträdelse som har begåtts före ikraftträdandet skall
bestämmelserna i lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt
byggande m.m. tillämpas vid målens prövning i sak. Bestämmelserna i 10 kap.
skall dock tillämpas, om de leder till lindrigare påföljd.

Underlåter någon att utföra arbete eller vidta annan åtgärd som åligger
honom enligt beslut som har meddelats med stöd av byggnadsstadgan (1959:612),
skall bestämmelserna i 10 kap. tillämpas vid målens prövning i sak.

Har någon åsidosatt ett villkor eller en föreskrift som har meddelats med
stöd av 136 a § byggnadslagen (1947:385), skall bestämmelserna i 4 kap. 6 §
lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. tillämpas.

Gatukostnader m.m.

24 § Äldre bestämmelser om skyldighet att betala ersättning för gatumark
och gatubyggnadskostnad skall tillämpas när gatubyggnadsarbeten har
påbörjats före ikraftträdandet.

Pågående mål och ärenden m.m.

25 § Beträffande ärenden enligt byggnadslagen (1947:385) eller
byggnadsstadgan (1959:612) som byggnadsnämnden har avgjort före
ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas i fråga om såväl
förfarandet som ärendenas prövning i sak.

Beträffande mål enligt byggnadslagen om ersättning eller inlösen i vilka
talan har väckts före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas
i fråga om målens prövning i sak.

26 § Bestämmelserna i 60--64 §§ byggnadsstadgan (1959:612) skall tillämpas
i fråga om byggnadsarbeten till vilka byggnadslov har meddelats enligt
byggnadsstadgan.

27 § Vad som i lag eller annan författning föreskrivs om stadsplan skall i
stället avse detaljplan, inom vilken kommunen är huvudman för allmänna
platser. Vad som föreskrivs om byggnadsplan skall avse detaljplan, inom
vilken annan än kommunen är huvudman för allmänna platser. Vad som föreskrivs
om byggnadslov skall -- beroende på arten av den åtgärd som avses med lovet
-- i stället gälla bygglov, rivningslov eller marklov.