2 kap.
Allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och vid lokalisering av
bebyggelse, m.m.

1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov.

Vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked skall
lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. tillämpas.
Lag (1995:1197).

2 § Planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden,
främja en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden,
kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från social
synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en
långsiktigt god hushållning med mark och vatten och med energi och
råvaror skall främjas. Hänsyn skall tas till förhållandena i
angränsande kommuner.

Vad som anges i första stycket skall beaktas även i andra ärenden
enligt denna lag. Lag (1995:1197).

3 § Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till

1. de boendes och övrigas hälsa,

2. jord-, berg- och vattenförhållandena,

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt
annan samhällsservice,

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar.

Bebyggelse och anläggningar som för sin funktion kräver tillförsel av
energi skall lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
energiförsörjningen och energihushållningen. Lag (1989:515).

4 § Inom områden med sammanhållen bebyggelse skall bebyggelsemiljön
utformas med hänsyn till behovet av

1. skydd mot uppkomst och spridning av brand samt mot trafikolyckor
och andra olyckshändelser,

2. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa
verkningarna av stridshandlingar,

3. hushållning med energi och vatten samt goda klimatiska och
hygieniska förhållanden,

4. trafikförsörjning och god trafikmiljö,

5. parker och andra grönområden,

6. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga att använda området,

7. förändringar och kompletteringar.

Inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen
bebyggelse skall det finnas lämpliga platser för lek, motion och
annan utevistelse samt möjligheter att anordna en rimlig
samhällsservice och kommersiell service. Lag (1995:1197).