3 kap.
Krav på byggnader m.m.

Nya byggnader

1 § Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena
på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg, som är lämplig för
byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

2 § Byggnader skall placeras och utformas så att de eller deras avsedda
användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt
medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Inverkan på grund-
vattnet som kan vara skadlig för omgivningen skall begränsas. I fråga om
byggnader som skall placeras under markytan skall dessutom i skälig
omfattning beaktas att användningen av marken över byggnaderna inte
försvåras.

Byggnader

3 § Byggnader skall uppfylla de krav som anges i 2 § lagen
(1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. i
den utsträckning som följer av föreskrifter utfärdade med stöd av
21 § den lagen. Lag (1994:852).

4 § har upphävts genom lag (1994:852).

5 § har upphävts genom lag (1994:852).

6 § har upphävts genom lag (1994:852).

7 § har upphävts genom lag (1994:852).

8 § har upphävts genom lag (1994:852).

9 § har upphävts genom lag (1994:852).

10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att
byggnadens särdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.
Lag (1994:852).

11 § I fråga om byggnadsåtgärder som får vidtas utan bygganmälan
skall 1, 2 och 10 §§ tillämpas i den utsträckning som kan krävas
med hänsyn till åtgärdens art och omfattning. Lag (1994:852).

12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur-
historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett
bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.

13 § Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall
anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens
karaktär.

Byggnader som avses i 12 § skall underhållas så att deras särart
bevaras. Lag (1994:852).

Andra anläggningar än byggnader

14 § I fråga om anläggningar som anges i 8 kap. 2 § första stycket
skall föreskrifterna i 1-3 och 10-13 §§ om byggnader tillämpas.

I fråga om sådana skyltar och ljusanordningar som omfattas av krav
på bygglov skall föreskrifterna i 1 och 2 §§ om byggnader tillämpas.
Lag (1995:1197).

Tomter, allmänna platser m.m.

15 § Tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall anordnas på ett
sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och
till natur- och kulturvärdena på platsen. Dessutom skall tillses att

1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,

2. betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer,

3. risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för
trafiken inte uppkommer,

4. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten
samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser
kravet på framkomlighet för utryckningsfordon till och från bebyggelsen
på tomten,

5. tomten, om det inte är obefogat med hänsyn till terrängen och
förhållandena i övrigt, kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga,

6. lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon i
skälig utsträckning anordnas på tomten eller i närheten av denna.

Om tomter tas i anspråk för bebyggelse som innehåller en eller flera
bostäder eller lokaler för barnstuga, skola eller annan jämförlig
verksamhet, skall det finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för
lek och utevistelse på tomten eller på utrymmen i närheten av denna.

Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att anordna både parkering
och friyta, skall i första hand friyta anordnas.

16 § På bebyggda tomter får bestämmelserna i 15 § första stycket 6
samt andra och tredje styckena tillämpas i skälig utsträckning.

Vid sådan ändring av en byggnad för vilken bygganmälan krävs
skall tomten anordnas så att den uppfyller kraven i 15 § i den
utsträckning som efter omständigheterna kan krävas med hänsyn
till kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda egenskaper.
Lag (1994:852).

17 § Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse
eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande
olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så
att risken för olycksfall begränsas. Byggnadsnämnden kan besluta att
plantering skall utföras och att befintlig växtlighet skall bevaras.

Tomter, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt, får inte förvanskas i de
avseenden de omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i
områdesbestämmelser.

Anordningar som har tillkommit för att uppfylla kraven i 15 § skall
hållas i stånd i skälig utsträckning.

Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser skall underhållas så
att risken för olycksfall begränsas. Lag (1995:1197).

18 § I fråga om allmänna platser och områden för andra anläggningar
än byggnader skall vad som föreskrivs om tomter i 17 § andra stycket
alltid tillämpas samt vad som föreskrivs i 15 och 16 §§ och i 17 §
första, tredje och fjärde styckena tillämpas i skälig utsträckning.
Lag (1995:1197).