4 kap.
Översiktsplan

1 § I översiktsplanen skall redovisas de allmänna intressen enligt

2 kap. och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om
användningen av mark- och vattenområden. Vid redovisningen av de
allmänna intressena skall riksintressen enligt lagen (1987:12) om
hushållning med naturresurser m.m. anges särskilt.

Av planen skall framgå

1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och
vattenområden,

2. kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och
bevaras,

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena
enligt lagen om hushållning med naturresurser m.m.

Översiktsplanens innebörd och konsekvenser skall kunna utläsas utan
svårighet. Lag (1995:1197).

2 § Till översiktsplanen skall fogas en sådan planbeskrivning som
avses i 8 § och länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 9 §.

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, skall det
anmärkas i planen. Lag (1995:1197).

3 § När förslag till översiktsplan eller till ändring av planen
upprättas, skall kommunen samråda med länsstyrelsen samt
regionplaneorgan och kommuner som berörs av förslaget. De myndigheter
samt de sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt
intresse av förslaget skall beredas tillfälle till samråd.
Lag (1995:1197).

4 § Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att
ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådet bör motiven till
förslaget, planeringsunderlag av betydelse samt förslagets innebörd
och konsekvenser redovisas.

Resultatet av samrådet och förslag med anledning av de synpunkter
som har framförts skall redovisas i en samrådsredogörelse.
Lag (1995:1197).

5 § Under samrådet skall länsstyrelsen särskilt ta till vara och
samordna statens intressen och därvid

1. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i
fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. och sådana miljö-
och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen av mark-
och vattenområden,

2. verka för att riksintressen enligt lagen (1987:12) om hushållning
med naturresurser m.m. tillgodoses och för att sådana frågor om
användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera
kommuner samordnas på ett lämpligt sätt. Lag (1995:1197).

6 § Innan översiktsplanen eller en ändring av den antas, skall kommunen
ställa ut planförslaget under minst två månader. Den som vill lämna
synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen under
utställningstiden.

7 § Kungörelse om utställningen av planförslaget skall minst en vecka
före utställningstidens början anslås på kommunens anslagstavla och
införas i ortstidning. Av kungörelsen skall framgå var utställningen
äger rum samt inom vilken tid, på vilket sätt och till vem synpunkter
på förslaget skall lämnas. Avser förslaget en viss del av kommunen,
skall det framgå av kungörelsen.

För kungörandet skall gälla vad som är föreskrivet i lagen (1977:654)
om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

Ett exemplar av förslaget med planbeskrivning och samrådsredogörelse
skall, innan förslaget ställs ut, sändas till länsstyrelsen samt till
regionplaneorgan och kommuner som berörs av förslaget.

8 § Under utställningstiden skall planförslaget åtföljas av

1. planbeskrivning som avses i andra stycket,

2. samrådsredogörelsen,

3. gällande översiktsplan,

4. sådant planeringsunderlag som kommunen anser vara av betydelse
för en bedömning av förslaget.

I planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningarna,
skälen till planens utformning och de åtgärder som kommunen avser att
vidta för att fullfölja planen. Vidare skall redogöras för planens
konsekvenser.

Avser förslaget ändring av översiktsplanen för en viss del av
kommunen, skall ändringens verkningar för andra delar av kommunen
redovisas. Lag (1995:1197).

9 § Länsstyrelsen skall under utställningstiden avge ett gransknings-
yttrande över planförslaget.

Av yttrandet skall framgå om

1. förslaget inte tillgodoser riksintressen enligt lagen (1987:12) om
hushållning med naturresurser m.m.,

2. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår
två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt,

3. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa
eller till behovet av skydd mot olyckshändelser.

10 § Efter utställningstiden skall kommunen sammanställa de avlämnade
synpunkterna och redovisa sina förslag med anledning av dem i ett
utlåtande som skall fogas till handlingarna i ärendet.

Om förslaget ändras väsentligt efter utställningen, skall ny utställning
ske.

11 § Översiktsplanen och ändringar av den antas av kommunfullmäktige.

12 § Beslut att anta eller ändra översiktsplanen gäller först sedan
beslutet vunnit laga kraft.

13 § När kommunens beslut att anta eller ändra översiktsplanen har vunnit
laga kraft, skall planen, planbeskrivningen, samrådsredogörelsen,
granskningsyttrandet, utlåtandet enligt 10 § och ett protokollsutdrag med
beslutet utan dröjsmål sändas till Boverket, länsstyrelsen, regionplaneorgan
och kommuner som berörs. Lag (1990:1365).

14 § Kommunfullmäktige skall minst en gång under mandattiden ta
ställning till översiktsplanens aktualitet.

Före ett beslut som avses i första stycket skall länsstyrelsen i en
sammanfattande redogörelse redovisa synpunkter i fråga om sådana
statliga intressen som kan vara av betydelse för kommunens beslut
samt ange hur synpunkterna enligt länsstyrelsens mening förhåller sig
till översiktsplanen. Lag (1995:1197).