5 kap.
Detaljplan och områdesbestämmelser

Detaljplan

1 § Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av
bebyggelsemiljöns utformning skall ske genom detaljplan för

1. ny sammanhållen bebyggelse,

2. ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen
eller som skall förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på
mark för bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden inte kan prövas i samband
med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,

3. bebyggelse som skall förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske
i ett sammanhang.

Första stycket skall tillämpas också i fråga om andra anläggningar än
byggnader, om anläggningarna kräver bygglov enligt 8 kap. 2 §.

Detaljplan behöver inte upprättas i den mån tillräcklig reglering har
skett genom områdesbestämmelser.

2 § Vid utformningen av en detaljplan skall skälig hänsyn tas till
befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som
kan inverka på planens genomförande.

I de delar som planen medför att mark eller särskild rätt till mark kan komma
att tas i anspråk enligt 6 kap. 17--19 §§ skall planen dessutom utformas så
att de fördelar som kan vinnas med den överväger de olägenheter som planen
orsakar enskilda.

Detaljplanen får inte omfatta ett större område än som är befogat med hänsyn
till syftet med planen och den tid för att genomföra den som skall bestämmas
enligt 5 §.

3 § I detaljplanen skall redovisas och till gränserna anges

1. allmänna platser såsom gator, vägar, torg och parker,

2. kvartersmark för bland annat bebyggelse, idrotts- och fritidsanläggningar,
begravningsplatser, anläggningar för trafik, vatten, avlopp och energi samt
skydds- och säkerhetsområden,

3. vattenområden för bland annat båthamnar och friluftsbad.

I fråga om allmänna platser för vilka kommunen är huvudman skall
användningen och utformningen anges. För kvartersmark och vattenområden
skall användningen anges.

4 § Om kommunen inte skall vara huvudman för de allmänna platserna
inom planområdet, skall det anges i detaljplanen.

5 § I detaljplanen skall anges en genomförandetid. Tiden skall bestämmas
så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen och vara minst
fem och högst femton år. Tiden räknas från den dag då beslutet att anta
planen vinner laga kraft eller från den dag dessförinnan då någon del av
planen får genomföras på grund av förordnande enligt 13 kap. 8 § andra
stycket. I planen kan anges att tiden skall räknas från senare tidpunkt
än den då beslutet att anta planen vinner laga kraft. För skilda områden
av planen kan olika genomförandetider bestämmas.

Saknar planen bestämmelser om genomförandetid, är tiden femton år från
dag som anges i första stycket.

Om förlängning och förnyelse av genomförandetid finns bestämmelser i 14 §.

Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla tills den
ändras eller upphävs.

6 § Medger detaljplanen tillfällig användning av mark eller byggnader
enligt 7 § första stycket 9, skall i planen bestämmas den tid under vilken
användningen får pågå. Tiden får bestämmas till högst tio år och skall
räknas från den dag som anges i 5 § första stycket. Saknar planen
bestämmelser om tiden, är denna fem år. Om förlängning av tiden finns
bestämmelser i 15 §.

7 § Utöver vad som enligt 3 § skall redovisas i detaljplanen får i
planen meddelas bestämmelser om

1. i vad mån åtgärder kräver lov enligt 8 kap. 5 § första stycket, 6 §
första stycket 2 och 3, andra stycket samt tredje stycket 2, 8 §
första och tredje styckena samt 9 § första och andra styckena,

2. den största omfattning i vilken byggande över och under markytan
får ske och, om det finns särskilda skäl med hänsyn till
bostadsförsörjningen eller miljön, även den minsta omfattning i
vilken byggandet skall ske,

3. byggnaders användning, varvid för bostadsbyggnader kan bestämmas
andelen lägenheter av olika slag och storlek,

4. placering, utformning och utförande av byggnader, andra
anläggningar och tomter, varvid får meddelas varsamhetsbestämmelser
för att precisera kraven i 3 kap. 10 §, skyddsbestämmelser för
byggnader som avses i 3 kap. 12 § och för tomter som är särskilt
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt, rivningsförbud för byggnader som avses i 3 kap.
12 § samt sådana bestämmelser i fråga om andra ändringar av byggnader
än tillbyggnader som får utfärdas med stöd av föreskrifter enligt 21 §
lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.,

5. vegetation samt markytans utformning och höjdläge,

6. användning och utformning av allmänna platser för vilka kommunen
inte skall vara huvudman, varvid får meddelas skyddsbestämmelser för
sådana platser som är särskilt värdefulla från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt,

7. stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser,

8. placering och utformning av parkeringsplatser, förbud att använda
viss mark eller byggnader för parkering samt skyldighet att anordna
utrymme för parkering, lastning och lossning enligt 3 kap. 15 §
första stycket 6,

9. tillfällig användning av mark eller byggnader, som inte genast
behöver tas i anspråk för det ändamål som anges i planen,

10. markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar samt
trafik- och väganordningar,

11. skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen
och, om det finns särskilda skäl, högsta tillåtna värden för
störningar genom luftförorening, buller, skakning, ljus eller annat
sådant som prövas enligt miljöskyddslagen (1969:387),

12. principerna för fastighetsindelningen och för inrättande av
gemensamhetsanläggningar,

13. skydd för sådana allmänna platser för vilka kommunen är huvudman
och som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Bestämmelser om byggnaders användning enligt första stycket 3 får
inte utformas så att en effektiv konkurrens motverkas.

I detaljplanen får även meddelas bestämmelser om
exploateringssamverkan enligt 6 kap. 2 §. Om en detaljplan antas
efter det att ett exploateringsbeslut enligt lagen (1987:11) om
exploateringssamverkan har vunnit laga kraft, skall det anges i
planen om den skall genomföras enligt nämnda lag. Skall mark tas i
anspråk från någon fastighet vars ägare inte deltar i samverkan,
skall planen innehålla uppgift därom.

Planen får inte göras mer detaljerad än som är nödvändigt med hänsyn
till syftet med den. Lag (1995:1197).

8 § I detaljplanen får bestämmas att bygglov inte skall lämnas till
åtgärder som innebär väsentlig ändring av markens användning förrän

1. viss trafik-, vatten-, avlopps- eller energianläggning för vilken
kommunen inte skall vara huvudman har kommit till stånd,

2. viss byggnad eller anläggning på tomten har rivits, byggts om eller
fått en i planen angiven ändrad användning eller utfarten eller annan
utgång från fastigheten har ändrats eller

3. beslut om antagande av en i detaljplanen förutsatt fastighetsplan
har vunnit laga kraft eller fastighetsplanen får genomföras efter
förordnande enligt 13 kap. 8 § andra stycket.

9 § Detaljplanen består av en plankarta och en särskild handling med
bestämmelser. Planen får dock bestå av endast endera av dessa handlingar
eller av en handling som innehåller både plankarta och bestämmelser, om
planens innehåll ändå framgår tydligt.

Av en plankarta skall framgå hur planområdet delas upp på mark för skilda
ändamål och vilka bestämmelser som gäller för olika områden.

Planhandlingarna skall utformas så att det tydligt framgår hur planen
reglerar miljön. Lag (1989:1049).

10 § Till detaljplanen skall fogas en sådan planbeskrivning som anges
i 26 § och en sådan genomförandebeskrivning som anges i 6 kap. 1 §. Om
detaljplanen består av endast en handling, får dock planbeskrivningen
redovisas i den handlingen. Lag (1989:1049).

11 § Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares
bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är
nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka
inte kunnat förutses vid planläggningen.

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan
att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas.

Om förlängning och förnyelse av genomförandetid finns bestämmelser i
14 §. Om förlängning av tid för tillfällig markanvändning finns
bestämmelser i 15 §.

12 § Bestämmelserna i 1--4 och 6--10 §§ skall tillämpas även när en
detaljplan ändras eller upphävs.

När en detaljplan ändras skall vad som gäller om genomförandetid för
planen gälla även för de frågor som planändringen avser. Om det vid
planändringen inte gäller någon genomförandetid för planen, skall dock
särskild genomförandetid bestämmas enligt 5 § för de frågor som
planändringen avser. Lag (1991:604).

13 § Om detaljplanen ändras eller helt eller delvis upphävs för ett
område som omfattas av en fastighetsplan, skall det framgå av
detaljplanen i vilka delar fastighetsplanen enligt 6 kap. 11 § upphör
att gälla.

Att detaljplanen i vissa fall ändras till följd av att en
fastighetsplan antas framgår av 6 kap. 5 §.

14 § Innan genomförandetiden gått ut kan den förlängas med högst fem
år i sänder. Efter det att genomförandetiden gått ut, kan den förnyas
med högst fem år i sänder. Förlängning och förnyelse kan avse visst
område av detaljplanen.

Har under genomförandetiden åtgärder vidtagits för planens genomförande
såvitt gäller viss fastighet men har åtgärderna inte kunnat fullföljas på
grund av omständigheter över vilka kommunen råder, skall genomförandetiden
förlängas i skälig utsträckning för den fastigheten. Ansökan om förlängning
skall göras före genomförandetidens utgång.

15 § Den tid under vilken tillfällig markanvändning får pågå kan förlängas
med högst fem år i sänder. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga
tjugo år.

Områdesbestämmelser

16 § För begränsade områden som inte omfattas av detaljplan kan
områdesbestämmelser antas för att säkerställa att syftet med
översiktsplanen uppnås eller att ett riksintresse enligt lagen
(1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. tillgodoses. Med
områdesbestämmelser får regleras

1. i vad mån åtgärder kräver lov enligt 8 kap. 5 § andra stycket, 6 §
första stycket 1 och 3 samt andra och tredje styckena, 7 §, 8 §
andra och tredje styckena samt 9 § tredje stycket,

2. grunddragen för användningen av mark- och vattenområden för
bebyggelse eller för fritidsanläggningar, kommunikationsleder och
andra jämförliga ändamål,

3. största tillåtna byggnads- eller bruksarean för fritidshus och
storleken på tomter till sådana hus,

4. placering, utformning och utförande av byggnader, andra
anläggningar och tomter, varvid får meddelas varsamhetsbestämmelser
för att precisera kraven i 3 kap. 10 §, skyddsbestämmelser för
byggnader som avses i 3 kap. 12 § och för tomter som är särskilt
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt, rivningsförbud för byggnader som avses i 3 kap.
12 § samt sådana bestämmelser i fråga om andra ändringar av byggnader
än tillbyggnader som får utfärdas med stöd av föreskrifter enligt 21 §
lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.,

5. användning och utformning av allmänna platser, varvid får
meddelas skyddsbestämmelser för sådana platser som är särskilt
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt,

6. vegetation samt markytans utformning och höjdläge inom sådana
områden som avses i 8 kap. 9 § tredje stycket,

7. skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen,

8. exploateringssamverkan enligt 6 kap. 2 §. Lag (1995:1197).

17 § Områdesbestämmelserna och skälen till dem skall redovisas i en
särskild handling. Handlingen skall utformas så att det tydligt framgår
hur bestämmelserna reglerar miljön.

Vad som föreskrivs i första stycket gäller även när områdesbestämmelserna
ändras eller upphävs.

Förfarandet m.m.

18 § Detaljplanen skall grundas på ett program som anger
utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt.

En miljökonsekvensbeskrivning enligt 5 kap. lagen (1987:12) om
hushållning med naturresurser m.m. skall upprättas, om detaljplanen
medger en användning av mark eller av byggnader eller andra
anläggningar som innebär betydande påverkan på miljön, hälsan eller
hushållningen med naturresurser. Lag (1995:1197).

19 § När förslag till detaljplan upprättas skall det, om det inte är
uppenbart onödigt, finnas en eller flera för ändamålet avsedda kartor
(grundkarta) och en fastighetsförteckning. I fastighetsförteckningen
skall i den mån de berörs av planen redovisas

1. fastigheter, mark som är samfälld för flera fastigheter och andra
områden samt ägare till och innehavare av annan särskild rätt än
bostadsrätt och hyresrätt i nämnda egendom,

2. gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen (1973:1149) samt
ägarna till de fastigheter som deltar i anläggningen.

Om en samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter förvaltar samfällighet, särskild rätt eller gemensamhets-
anläggning skall i stället för ägare eller innehavare anges föreningen.

20 § När program utarbetas och när förslag till detaljplan
upprättas, skall kommunen samråda med länsstyrelsen,
lantmäterimyndigheten och kommuner som berörs av programmet
eller förslaget. Sakägare och de bostadsrättshavare, hyresgäster och
boende som berörs av programmet eller förslaget samt de myndigheter,
sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt
intresse av programmet eller förslaget skall beredas tillfälle till
samråd. Lag (1995:1415).

21 § Syftet med samråd är att förbättra beslutsunderlaget och att ge
möjlighet till insyn och påverkan. Under samråden bör kommunen
redovisa planeringsunderlag av betydelse samt de viktigaste följderna
av förslaget. När det finns program eller miljökonsekvensbeskrivning,
skall även dessa redovisas. Vid samråd om ett förslag till detaljplan
skall motiven till förslaget redovisas.

De synpunkter som har framförts vid samråden samt kommentarer och
förslag med anledning av synpunkterna skall redovisas i en gemensam
samrådsredogörelse. Lag (1995:1197).

22 § Under samrådet åligger det länsstyrelsen särskilt att

1. ge råd om tillämpningen av 2 och 3 kap. och verka för att riksintressen
enligt lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m. tillgodoses,

2. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden
som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt,

3. ta till vara statens intressen.

23 § Innan detaljplanen antas, skall kommunen ställa ut planförslaget under
minst tre veckor. Den som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra
detta skriftligen under utställningstiden.

24 § Kungörelse om utställningen av planförslaget skall minst en vecka
före utställningstidens början anslås på kommunens anslagstavla och införas
i ortstidning. Kungörandet får dock ske senast den dag då utställningstiden
börjar, om denna bestämts till minst fyra veckor. Av kungörelsen skall
framgå

1. var planområdet ligger,

2. om förslaget avviker från översiktsplanen,

3. vilken mark eller särskild rätt till mark som till följd av planens
antagande kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap. 17--19 §§,

4. var utställningen äger rum,

5. inom vilken tid, på vilket sätt och till vem synpunkter på förslaget
skall lämnas,

6. att den som inte senast under utställningstiden framfört synpunkter på
förslaget enligt 13 kap. 5 § kan förlora rätten att överklaga beslut att
anta planen.

För kungörandet skall gälla vad som är föreskrivet i lagen (1977:654) om
kungörande i mål och ärenden hos myndighet m. m.

Ett exemplar av förslaget med en planbeskrivning enligt 26 §, en
genomförande-
beskrivning enligt 6 kap. 1 § och samrådsredogörelsen skall, innan förslaget
ställs ut, sändas till länsstyrelsen och kommuner som berörs av förslaget.
Lag (1989:1049).

25 § Underrättelse om innehållet i kungörelsen skall senast dagen för
kungörandet i brev sändas till

1. kända sakägare,

2. känd organisation av hyresgäster som har avtal om förhandlingsordning för
en fastighet som berörs av planförslaget eller, om förhandlingsordning inte
gäller, känd förening av hyresgäster som är ansluten till en riksorganisation
och inom vars verksamhetsområde fastigheten är belägen,

3. andra som har ett väsentligt intresse av förslaget.

Om förslaget berör en samfällighet för vilken finns styrelse eller annan
utsedd att förvalta samfällighetens angelägenheter, får underrättelsen sändas
till en ledamot av styrelsen eller till förvaltaren. Saknas styrelse eller
förvaltare, får underrättelsen sändas till en av delägarna för att hållas
tillgänglig för alla.

Underrättelse enligt första stycket behöver inte sändas, om ett stort antal
personer skall underrättas och det skulle innebära större kostnad och besvär
än som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med underrättelsen att sända
den till var och en av dem. Ägare av sådan mark och innehavare av sådan
särskild rätt till mark som avses i 24 § första stycket 3 skall dock alltid
underrättas enligt första stycket. Detsamma gäller den som har meddelats ett
föreläggande enligt 28 a §. Lag (1991:604).

26 § Under utställningstiden skall planförslaget åtföljas av

1. planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen,

2. samrådsredogörelsen,

3. program för planen, miljökonsekvensbeskrivning, grundkarta
och fastighetsförteckning, om sådana handlingar har upprättats,

4. annat planeringsunderlag som kommunen anser vara av
betydelse för en bedömning av förslaget.

I planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningarna,
planens syfte och skälen till planens utformning samt de
överväganden som legat till grund för omfattningen av kravet på
bygglov inom planområdet. Beskrivningen skall åtföljas av
illustrationsmaterial, om det inte är uppenbart onödigt. Om
planförslaget avviker från översiktsplanen, skall avvikelsen och
skälen till denna redovisas i beskrivningen.

Annat tillgängligt material som belyser förslagets innebörd, bör
också ställas ut. Lag (1994:852).

27 § Efter utställningstiden skall kommunen sammanställa de synpunkter
som senast under utställningstiden har framförts skriftligen och
redovisa sina förslag med anledning av dem i ett utlåtande som skall
fogas till handlingarna i ärendet.

Utlåtandet eller ett meddelande om var utlåtandet hålls tillgängligt skall
för kännedom snarast möjligt i brev sändas till dem som inte fått sina
synpunkter tillgodosedda. Om ett stort antal personer skall underrättas,
får underrättelse i stället ske genom kungörande på det sätt som anges i
24 §, eller genom en kungörelse som anslås på kommunens anslagstavla,
informationsblad om kungörelsen som sprids till de boende som berörs av
förslaget till detaljplan och brev till sakägare och sådan organisation
eller förening som avses i 25 § första stycket 2 och som inte fått sina
synpunkter tillgodosedda.

Om förslaget ändras väsentligt efter utställningen, skall ny utställning
ske. Lag (1989:1049).

28 § I stället för vad som föreskrivs i 18 §, 20 §, 21 § andra stycket
samt 22--27 §§ får bestämmelserna i andra stycket tillämpas (enkelt
planförfarande), om förslaget till detaljplan är av begränsad betydelse,
saknar intresse för allmänheten samt är förenligt med översiktsplanen och
länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 4 kap. 9 §.

Vid enkelt planförfarande skall länsstyrelsen och de som anges i 25 §
första stycket beredas tillfälle till samråd. När förslag till detaljplan
föreligger skall de underrättas om detta och, om de inte godkänner förslaget,
under minst två veckor ha tillfälle att skriftligen lämna synpunkter på
förslaget. Denna tid kan förkortas om alla berörda är ense om det. En
sammanställning av inkomna synpunkter och förslag med anledning av dem skall
redovisas i ett särskilt utlåtande som skall fogas till handlingarna i
ärendet.

28a § Innan en detaljplan antas får kommunen förelägga den som till följd
av antagandet kan komma att drabbas av skada som avses i 14 kap. 8 § första
stycket 2 eller 3 att inom viss tid, dock minst två månader, anmäla sina
anspråk på ersättning eller inlösen till kommunen. Ett sådant föreläggande
skall åtföljas av uppgift om de bestämmelser som avses bli utfärdade, ändrade
eller upphävda. Den som inte anmäler sina anspråk inom den utsatta tiden
förlorar sin rätt till ersättning eller inlösen.

Bestämmelsen i första stycket utgör inte hinder mot att anspråk på ersättning
eller inlösen framställs på grund av skada som inte rimligen kunde förutses
inom den angivna tiden. Lag (1991:604).

29 § Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Fullmäktige får uppdra åt
kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta planer som inte är av
principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

30 § Senast dagen efter det att justeringen av protokollet med beslut om
antagande av detaljplanen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla skall
meddelande om tillkännagivandet, protokollsutdrag med beslutet samt uppgift
om vad den som vill överklaga beslutet har att iaktta sändas i brev till

1. länsstyrelsen samt regionplaneorgan och kommuner som berörs av planen,

2. sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende samt sådan
organisation eller förening som avses i 25 § första stycket 2, om de senast
under utställningstiden eller under den i 28 § andra stycket angivna tiden
skriftligen har lämnat synpunkter i ärendet som inte har blivit tillgodosedda
eller om de har rätt att överklaga på grund av bestämmelsen i 13 kap. 5 §
andra stycket första meningen.

Om ett stort antal personer skall underrättas enligt första stycket 2 och det
skulle innebära större kostnad och besvär än som är försvarligt med hänsyn
till ändamålet med underrättelsen att sända den till var och en av dem, får
underrättelse i stället ske genom kungörande på det sätt som anges i 24 §
eller genom en kungörelse som anslås på kommunens anslagstavla,
informationsblad om kungörelsen som sprids till de boende som berörs av
beslutet och brev till sådana sakägare och sådan organisation eller förening
som avses i första stycket 2. Ägare av sådan mark och innehavare av sådan
särskild rätt till mark som kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap.
17--19 §§ skall dock alltid underrättas enligt första stycket. Detsamma
gäller den som har meddelats ett föreläggande enligt 28 a §.

Av kungörelse som avses i andra stycket skall framgå vad beslutet avser,
tidpunkten för beslutets tillkännagivande på kommunens anslagstavla och vad
den som vill överklaga beslutet har att iaktta. Om kungörelsen införs i
ortstidningen, skall detta ske samma dag som beslutet tillkännages på
anslagstavlan. Lag (1991:604).

31 § När beslutet att anta detaljplanen har vunnit laga kraft, skall
de som till följd av beslutet kan vara berättigade till ersättning
enligt 14 kap. 5 eller 8 § underrättas. I underrättelsen skall också
tas in en upplysning om innehållet i 15 kap. 4 §. Kommunen bestämmer
om underrättelsen skall ske genom brev eller genom kungörande på det
sätt som anges i 24 §.

Kommunen skall på planhandlingarna anteckna datum då beslutet vunnit
laga kraft. Om ett förordnande enligt 13 kap. 8 § andra stycket har
meddelats, skall även datum för förordnandet antecknas. Snarast
möjligt efter det att beslutet att anta detaljplanen har vunnit laga
kraft skall ett exemplar av planen, planbeskrivningen,
genomförandebeskrivningen och fastighetsförteckningen sändas till
länsstyrelsen samt till fastighetsregistermyndigheten och
lantmäterimyndigheten, om det inte är uppenbart obehövligt.

Om handlingarna inte kan sändas till myndigheterna inom två veckor
från det att planen vunnit laga kraft, skall myndigheterna genast
underrättas om innehållet i handlingarna. Lag (1995:1415).

32 § Bestämmelserna i 18--31 §§ skall tillämpas även när detaljplaner
ändras eller upphävs.

33 § Bestämmelserna i 19 § om fastighetsförteckning och bestämmelserna i
20--31 §§ skall tillämpas när områdesbestämmelser antas, ändras eller
upphävs.

34 § Beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplan eller
områdesbestämmelser gäller först sedan beslutet vunnit laga kraft eller
får genomföras efter förordnande enligt 13 kap. 8 § andra stycket.

35 § Områdesbestämmelser upphör att gälla när det för området föreligger
ett lagakraftvunnet beslut att anta detaljplan eller ett förordnande
enligt 13 kap. 8 § andra stycket att planen får genomföras.

36 § Av 8 kap. 11, 12, 16 och 18 §§ följer att bygglov, rivningslov
och marklov inte får meddelas i strid mot detaljplan eller
områdesbestämmelser i vidare mån än som sägs där.

Åtgärder som inte kräver lov och som avser byggnader, andra
anläggningar, tomter och allmänna platser skall utföras så att de
inte strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta gäller
dock inte sådana åtgärder som anges i 8 kap. 4 § första stycket och
som inte kräver lov.

Enligt vad som föreskrivs särskilt får beslut enligt vissa andra
författningar än denna lag inte meddelas i strid mot detaljplan eller
områdesbestämmelser. Lag (1994:852).