7 kap.
Regionplanering

Regionplaneorgan

1 § Behöver sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som
angår flera kommuner utredas gemensamt eller behöver flera kommuners
översiktliga planering samordnas och kommer utrednings- och
samordningsverksamheten inte till stånd på annat sätt, får regeringen utse
ett regionplaneorgan, som under viss tid eller tills vidare skall ha hand
om denna verksamhet (regionplanering). I beslutet skall regionplaneorganets
huvudsakliga uppgifter anges.

Till regionplaneorgan kan regeringen utse ett befintligt kommunalförbund.
Regeringen kan också förordna att de berörda kommunerna skall bilda ett
särskilt regionplaneförbund, som skall vara regionplaneorgan. För ett sådant
regionplaneförbund skall kommunalförbundslagen (1985:894) tillämpas i den mån
avvikande bestämmelser inte meddelas i detta kapitel.

För regionplanering för kommunerna i Stockholms län finns särskilda
bestämmelser.

2 § Regionplaneorgan skall inte utses om de berörda kommunerna mera
allmänt motsätter sig det.

3 § Regionplaneorganet skall inom regionen bevaka regionala frågor och
fortlöpande lämna underlag i sådana frågor för kommunernas och statliga
myndigheters planering.

Regionplaneorganet kan anta en regionplan för regionen eller en del av
den. Därvid skall 4--7 §§ tillämpas.

Regionen omfattar de kommuner för vilka regionplaneorganet har
utsetts.

Regionplan

4 § Regionplanen skall tjäna till ledning för beslut om
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Planen kan, i
den mån det har betydelse för regionen, ange grunddragen för
användningen av mark- och vattenområden samt riktlinjer för
lokalisering av bebyggelse och anläggningar.

Bestämmelserna i 4 kap. 1 § tredje stycket och 2 § om planhandlingar
och deras utformning samt om planbeskrivning skall tillämpas på
regionplanen. Någon redovisning av åtgärder för att fullfölja planen
behöver dock inte lämnas. Lag (1995:1197).

5 § När förslag till regionplan eller till ändring eller upphävande av planen
upprättas, skall bestämmelserna i 4 kap. 3--10 §§ om samråd, utställning,
kungörande, granskningsyttrande och utlåtande tillämpas med den avvikelsen
att utställningstiden skall vara minst tre månader.

6 § Regionplanen antas av fullmäktige i det kommunalförbund eller
regionplaneförbund som är regionplaneorgan. Även ändring och upphävande av
planen beslutas av fullmäktige.

7 § Senast dagen efter det att justering av protokollet med beslut om
antagande, ändring eller upphävande av regionplanen har tillkännagivits på
anslagstavla enligt vad som anges i 2 kap. 13 § kommunalförbundslagen
(1985:894) skall meddelande om tillkännagivandet och protokollsutdrag med
beslutet sändas till de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen samt
till regeringen.

När beslutet har vunnit laga kraft skall planen sändas till länsstyrelserna
inom regionen samt till Boverket. Lag (1990:1365).

8 § Regionplanen gäller under en tid av högst sex år räknat från utgången av
den i 12 kap. 5 § angivna tiden eller, om regeringen har prövat beslutet att
anta planen, från dagen för regeringens beslut.

Beslut att ändra eller upphäva planen gäller från den tidpunkt som anges i
första stycket. Den ändrade planen gäller endast under den tid som återstår
av den ursprungliga planens giltighetstid.