8 kap.
Bygglov, rivningslov och marklov

Åtgärder som kräver bygglov

Generella bestämmelser

1 § Bygglov krävs för att

1. uppföra byggnader,

2. göra tillbyggnader,

3. ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för
väsentligen annat ändamål än det för vilket byggnaden senast har
använts eller för vilket bygglov har lämnats,

4. göra sådana ändringar av byggnader som innebär att det inreds
någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel,
hantverk eller industri.

I fråga om ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed
jämförlig näring inom områden som inte omfattas av detaljplan
krävs bygglov endast för åtgärder som anges i första stycket 3.

I 4 och 10 §§ finns särskilda bestämmelser för en- eller
tvåbostadshus och för vissa byggnader avsedda för totalförsvaret.
Enligt 5--7 §§ kan kommunen besluta om undantag från kravet på
bygglov eller om längre gående krav. Lag (1994:852).

2 § I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs bygglov för att

1. anordna nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar,
kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad,
motorbanor och golfbanor,

2. anordna upplag eller materialgårdar,

3. anordna tunnlar eller bergrum som inte är avsedda för tunnelbana
eller gruvdrift,

4. inrätta fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska
produkter, som är hälso- och miljöfarliga, och för varor som kan medföra
brand eller andra olyckshändelser,

5. uppföra radio- eller telemaster eller torn,

6. uppföra vindkraftverk, om vindturbinens diameter är större än två meter
eller om kraftverket placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än
kraftverkets höjd över marken eller om kraftverket skall fast monteras på
en byggnad,

7. uppföra murar eller plank,

8. anordna parkeringsplatser utomhus,

9. anordna begravningsplatser,

10. väsentligt ändra anläggningar som avses i 1--9.

Bygglov för att inrätta eller uppföra en anläggning enligt första stycket
4 eller 5 eller för att ändra anläggningen krävs inte, om det är fråga om
en mindre anläggning avsedd endast för en viss fastighets behov. Bygglov
för åtgärder enligt första stycket 8 behövs inte, om det på fastigheten
finns endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och
parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov eller om
parkeringsplatsen anläggs med stöd av väglagen (1971:948) eller på mark
som i detaljplan har avsatts till gata eller väg.

Enligt 5 § och 6 § tredje stycket 2 får kommunen besluta om undantag
från kravet på bygglov eller om längre gående krav. I 10 § finns särskilda
bestämmelser för vissa anläggningar avsedda för totalförsvaret. Lag
(1992:1769).

Särskilda bestämmelser för områden med detaljplan

3 § I områden med detaljplan krävs, utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 §§,
bygglov för att

1. färga om byggnader eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
samt för att göra andra ändringar av byggnader som avsevärt påverkar deras
yttre utseende,

2. sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar,

3. uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader för
jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring.

I 4 och 10 §§ finns särskilda bestämmelser för en- eller tvåbostadshus
och för vissa byggnader avsedda för totalförsvaret. Enligt 5 § får
kommunen medge undantag från kravet på bygglov enligt första stycket.

Särskilda bestämmelser för en- eller tvåbostadshus

4 § Bestämmelserna i 1--3 §§ gäller inte i fråga om nedan angivna
åtgärder beträffande en- eller tvåbostadshus och till dem hörande
fristående uthus, garage och andra mindre byggnader
(komplementbyggnader):

1. färga om byggnader inom områden med detaljplan, om byggnadens
karaktär därigenom inte ändras väsentligt,

2. med mur eller plank anordna skyddade uteplatser i anslutning till
bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte
sträcker sig mer än 3,0 meter ut från huset och inte placeras närmare
gränsen än 4,5 meter,

3. anordna skärmtak över sådana uteplatser som anges i 2 eller över
altaner, balkonger eller entréer, om skärmtaket inte är större än
12,0 kvadratmeter och inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter,

4. uppföra högst två komplementbyggnader i omedelbar närhet av
bostadshuset, om byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte är större
än 10,0 kvadratmeter, taknockshöjden inte överstiger 3,0 meter och
byggnaderna inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Utanför detaljplan är en- och tvåbostadshus och tillhörande
komplementbyggnader, murar och plank som ej ingår i samlad bebyggelse
undantagna från bestämmelserna i 1 och 2 §§ även i fråga om följande
åtgärder

1. göra mindre tillbyggnader, om åtgärden inte sträcker sig närmare
gränsen än 4,5 meter,

2. uppföra komplementbyggnader eller murar eller plank i omedelbar
närhet av bostadshuset, om åtgärden inte sträcker sig närmare gränsen
än 4,5 meter.

Om de grannar som berörs medger att åtgärder som avses i första
stycket 2-4 och i andra stycket utförs närmare gränsen än 4,5 meter,
krävs inte bygglov.

Enligt 6 § får kommunen bestämma att de åtgärder som avses i första
stycket 1 och andra stycket kräver bygglov. Lag (1995:1197).

Kommunala beslut om bygglovspliktens omfattning

5 § Kommunen får i en detaljplan besluta att bygglov inte krävs för
att på det sätt och under den tid som närmare anges i planen utföra
åtgärder som avses i 1--3 §§.

Kommunen får i områdesbestämmelser besluta att bygglov inte krävs
för att på det sätt som närmare anges i bestämmelserna

1. uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra
komplementbyggnader,

2. göra mindre tillbyggnader,

4. utföra eller ändra anläggningar som avses i 2 §,

5. bygga till eller på annat sätt ändra industribyggnader,

6. uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra enklare fritidshus,
kolonistugor och liknande byggnader.

Beslut enligt första och andra stycket får inte fattas, om bygglov
krävs för att tillvarata grannars intressen eller allmänna intressen.

Inom samlad bebyggelse krävs medgivande från berörda grannar, om
åtgärder som avses i andra stycket 1 och 2 skall utföras utan
bygglov. Lag (1995:1197).

6 § Kommunen får för ett område som utgör en värdefull miljö bestämma
att bygglov krävs för att

1. inom områden som inte omfattas av detaljplan utföra sådana åtgärder
som avses i 3 § första stycket 1,

2. inom områden med detaljplan färga om en- eller tvåbostadshus och
komplementbyggnader,

3. underhålla sådan bebyggelse med särskilt bevarandevärde som avses i
3 kap. 12 §.

Kommunen får, i områden som utgör en värdefull miljö eller i områden
för vilka områdesbestämmelser utfärdats, bestämma att bygglov krävs
för att utföra sådana åtgärder som avses i 4 § andra stycket 1 och 2.

Kommunen får vidare, om det finns särskilda skäl, bestämma att bygglov
krävs för att

1. inom områden som inte omfattas av detaljplan uppföra, bygga till
eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk
eller därmed jämförlig näring,

2. anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana grundvattentäkter
som avses i 4 kap. 1 a § 1 vattenlagen (1983:291).

Bestämmelser enligt första--tredje styckena skall meddelas genom
detaljplan eller områdesbestämmelser.

I fråga om byggnader och andra anläggningar som avses i 10 § får bestämmelser
enligt första och andra styckena samt tredje stycket 2 inte meddelas.
Lag (1991:604).

7 § Kommunen får i områdesbestämmelser besluta att bygglov krävs för
att

1. sätta upp eller väsentligt ändra ljusanordningar inom områden som ligger
i närheten av befintliga eller planerade anläggningar för totalförsvaret,
statliga flygplatser, andra flygplatser för allmänt bruk, kärnreaktorer,
andra kärnenergianläggningar eller andra anläggningar som kräver ett skydds-
eller säkerhetsområde,

2. sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom
områden som utgör värdefulla bebyggelsemiljöer. Lag (1991:604).

Åtgärder som kräver rivningslov eller marklov

8 § Inom områden med detaljplan krävs rivningslov för att riva byggnader
eller delar av byggnader, om inte annat har bestämts i planen.

Kommunen får i områdesbestämmelser besluta att rivningslov krävs för
att riva byggnader eller delar av byggnader.

Rivningslov behövs inte för att riva sådana byggnader eller delar av
byggnader som får uppföras utan bygglov. Kommunen får dock besluta att
rivningslov krävs för sådana åtgärder.

9 § Inom områden med detaljplan krävs, om inte annat har bestämts i
planen, marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget
för tomter eller mark för allmän plats ändras avsevärt. Om ett visst
höjdläge för markytan anges i planen, krävs dock inte marklov för att
höja eller sänka markytan till denna nivå.

Kommunen får i detaljplan besluta att marklov krävs för trädfällning
eller skogsplantering.

Kommunen får i områdesbestämmelser besluta att marklov krävs för schaktning,
fyllning, trädfällning eller skogsplantering inom områden som är avsedda för
bebyggelse eller inom områden som ligger i närheten av befintliga eller
planerade anläggningar för totalförsvaret, statliga flygplatser, andra flyg-
platser för allmänt bruk, kärnreaktorer, andra kärnenergianläggningar eller
andra anläggningar som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde.

Vissa för totalförsvaret avsedda byggnader m.m.

10 § Bestämmelserna om bygglov, rivningslov och marklov gäller inte åtgärder
med byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och
som är av hemlig natur. Sådana åtgärder skall föregås av samråd med läns-
styrelsen, som på lämpligt sätt skall underrätta kommunen om åtgärderna och
var de skall utföras.

Förutsättningar för lov

Bygglov

11 § Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med
detaljplan skall bifallas om

1. åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan
som gäller för området, varvid det förhållandet att
genomförandetiden för detaljplanen inte börjat löpa utgör hinder
mot att bygglov lämnas,

2. den fastighet och den byggnad eller annan anläggning på vilken
åtgärden skall utföras

a) stämmer överens med detaljplanen och med den fastighetsplan
som gäller för området, eller

b) avviker från dessa planer men avvikelserna godtagits vid en
bygglovsprövning enligt denna lag eller vid en fastighetsbildning
enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988), och

3. åtgärden uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10--18 §§.

Om fastigheten i annat fall än som avses i första stycket 2 b inte
stämmer överens med fastighetsplanen och om ansökningen
kommer in före utgången av genomförandetiden för detaljplanen,
skall sökanden föreläggas att inom viss tid visa att ansökan om
förrättning gjorts för att genomföra den fastighetsindelning, som
förutsätts i fastighetsplanen.

Beträffande sådana inre åtgärder i byggnader som anges i 1 § första
stycket 4 och sådana yttre åtgärder på byggnader som anges i 3 §
första stycket 1 skall bygglov lämnas även om förutsättningarna i
första stycket 2 inte är uppfyllda.

Även om förutsättningarna i första stycket är uppfyllda, får bygglov
till åtgärder på mark som enligt detaljplanen utgör kvartersmark för
allmänt ändamål lämnas endast om ändamålet är närmare angivet i
planen.

Om detaljplanen saknar bestämmelser om byggnadens användning
och ansökningen avser bostadslägenhet som behövs för
bostadsförsörjningen, får bygglov inte lämnas för sådana åtgärder
som anges i 1 § första stycket 3.

Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från
detaljplanen eller fastighetsplanen, om avvikelserna är förenliga
med syftet med planen. I fall som avses i första stycket 2 b och 17
kap. 18 a § skall en samlad bedömning göras av de avvikande
åtgärder som söks och de som tidigare godtagits. Lag (1994:852).

12 § Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte
omfattas av detaljplan skall bifallas om åtgärden

1. uppfyller kraven i 2 kap.,

2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av
bestämmelserna i 5 kap. 1 §,

3. inte strider mot områdesbestämmelser och

4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10--18 §§.

Beträffande en- eller tvåbostadshus skall ansökningar om bygglov
till kompletteringsåtgärder som anges i 13 § bifallas, om åtgärden
uppfyller kraven i första stycket 4 och inte strider mot sådana
områdesbestämmelser som anges i 5 kap. 16 § 3 eller 4.

Bestämmelserna i andra stycket gäller även andra byggnader än en-
eller tvåbostadshus, om ansökningen avser sådana åtgärder på
byggnader som anges i 3 § första stycket 1 eller underhållsåtgärder
på sådana byggnader som avses i 3 kap. 12 §.

Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från
områdesbestämmelser, om avvikelserna är förenliga med syftet
med bestämmelserna. Lag (1994:852).

12a § Ansökan om bygglov för åtgärder som avses i 6 § tredje stycket
2 skall bifallas om åtgärden inte medför risk för skada på befintliga
eller i den kommunala planeringen redovisade grundvattentäkter.
Lag (1991:604).

13 § Med kompletteringsåtgärder avses att

1. uppföra komplementbyggnader,

2. göra mindre tillbyggnader,

3. utföra sådana åtgärder på byggnader som anges i 3 § första
stycket 1,

4. utföra underhållsåtgärder på sådana byggnader som avses i 3
kap. 12 §. Lag (1994:852).

14 § Kan bygglov inte lämnas på grund av bestämmelserna i 11 eller 12 §,
får bygglov för tillfällig åtgärd lämnas, om sökanden begär det. Sådant
lov skall lämnas, om den ansökta åtgärden har stöd i en detaljplane-
bestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.

I ett bygglov som avses i första stycket får medges att en byggnad
eller annan anläggning uppförs, byggs till eller i övrigt ändras och
att en byggnads eller en byggnadsdels användning ändras. Lovet skall
lämnas för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med
högst fem år i sänder. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga
tjugo år.

15 § Om bygglov har vägrats till en viss åtgärd på grund av att
tillstånd till expropriation har lämnats och tillståndet har upphört
att gälla, får en ny ansökan om bygglov till åtgärden inte avslås på
samma grund förrän tio år har förflutit från den dag då det första
tillståndet till expropriation meddelades.

Rivningslov och marklov

16 § Ansökningar om rivningslov skall bifallas, om inte byggnaden
eller byggnadsdelen

1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser,

2. behövs för bostadsförsörjningen eller

3. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

17 § har upphävts genom lag (1994:819).

18 § Ansökningar om marklov skall bifallas om den sökta åtgärden inte

1. strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser,

2. förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för
bebyggelse,

3. medför olägenheter för användningen av sådana försvarsanläggningar
eller andra anläggningar som avses i 9 § tredje stycket,

4. i annat fall medför störningar för omgivningen.

Marklov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från
detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelserna är förenliga med
syftet med planen eller bestämmelserna.

Generella bestämmelser Lag (1991:604).

18a § Har beslut fattats om antagande, ändring eller upphävande av
detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan får bygglov,
rivningslov eller marklov ges med villkor att planbeslutet vinner laga
kraft. I beslutet om lov skall därvid tas in en upplysning om att
sökanden inte har rätt att påbörja åtgärden innan planbeslutet har
vunnit laga kraft. Lag (1991:604).

Handläggningen av lovärenden

Generella bestämmelser

19 § Byggnadsnämnden prövar ansökningar om bygglov, rivningslov och
marklov.

Ansökningar om lov skall göras hos nämnden. Ansökningarna skall vara
skriftliga. Beträffande enkla åtgärder får ansökan dock göras muntligen.

Bestämmelser om prövning av bygglov, rivningslov eller marklov utan ansökan
finns i 10 kap. 19 § andra stycket.

20 § När ansökan görs, skall de ritningar, beskrivningar och uppgifter
i övrigt lämnas in som behövs för prövningen.

Är ansökningshandlingarna ofullständiga, får byggnadsnämnden förelägga
sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Följs inte föreläggandet,
får ärendet avgöras i befintligt skick eller ansökningen avvisas.

Följs inte ett föreläggande enligt 11 § andra stycket, får ärendet
avgöras i befintligt skick.

Förelägganden som avses i andra och tredje styckena skall innehålla en
upplysning om verkan av att föreläggandet inte följs.

21 § Även om en åtgärd med byggnader, andra anläggningar eller mark
inte kräver lov enligt 1--9 §§, skall byggnadsnämnden, om det begärs,
pröva frågan om lov till åtgärden.

Bestämmelserna i denna lag om lov skall tillämpas i ärenden enligt
första stycket.

22 § Innan lov lämnas, skall byggnadsnämnden genom underrättelse bereda kända
sakägare och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs
samt sådan känd organisation eller förening som anges i 5 kap. 25 § första
stycket 2 tillfälle att yttra sig över ansökningen, om åtgärden

1. innebär en avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser
eller

2. skall utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan och åtgärden
inte är en kompletteringsåtgärd och inte heller är reglerad i områdes-
bestämmelser.

I det fall som avses i 5 kap. 25 § tredje stycket första meningen får
underrättelse ske genom kungörande på det sätt som anges i 5 kap. 24
§, eller genom en kungörelse som anslås på kommunens anslagstavla,
informationsblad om kungörelsen som sprids till de boende som berörs
och brev till kända sakägare och sådan organisation eller förening som
avses i 5 kap. 25 § första stycket 2.

Ärenden om lov får inte avgöras utan att sökanden underrättats om det
som tillförts ärendet genom andra än honom själv och tillfälle beretts
honom att yttra sig över det. Byggnadsnämnden får dock avgöra ett
ärende utan att så skett, om det är uppenbart onödigt att sökanden
yttrar sig. Lag (1989:1049).

23 § Begärs tillstånd att expropriera den byggnad eller mark som en ansökan
om lov avser eller påbörjas arbete för att anta, ändra eller upphäva
detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan som berör byggnaden
eller marken, får byggnadsnämnden besluta om anstånd med avgörandet om lov
till dess att ärendet om expropriationstillståndet avgjorts eller planarbetet
avslutats. Om kommunen inte avgjort planärendet inom två år från det att
ansökningen om lov kom in till byggnadsnämnden, skall dock ansökningen
avgöras utan dröjsmål.

24 § har upphävts genom lag (1994:819).

25 § Om byggnadsnämnden finner anledning anta att en åtgärd som kräver lov
fordrar tillstånd även av någon annan myndighet, skall nämnden upplysa
sökanden om detta.

26 § I ett beslut varigenom lov lämnas, skall anges lovets
giltighetstid samt de villkor och upplysningar i övrigt som behövs.
Lag (1994:852).

27 § Sökanden skall av byggnadsnämnden omedelbart underrättas om innehållet
i det beslut varigenom ett ärende om lov avgörs. Underrättelse skall också
sändas till sådan i 22 § första stycket omnämnd person, organisation eller
förening som yttrat sig i ärendet, om det inte är uppenbart obehövligt. Om
beslutet går någon emot, skall han även underrättas om hur han kan överklaga
det och om avvikande meningar som har antecknats i ett protokoll eller i
någon annan handling.

Underrättelse får ske genom delgivning. Med sökanden får delgivning dock
inte ske med tillämpning av 12 eller 15 § delgivningslagen (1970:428).
Lag (1989:1049).

28 § Om förordnande enligt 12 kap. 4 § meddelats, skall byggnadsnämnden
genast sända sådana beslut om lov och förhandsbesked som omfattas av
förordnandet till länsstyrelsen.

29 § har upphävts genom lag (1994:852).

29a § har upphävts genom lag (1995:1197).

30 § har upphävts genom lag (1994:852).

31 § har upphävts genom lag (1994:819).

32 § I beslut om bygglov får bestämmas att byggnadsarbeten inte får
påbörjas förrän fastighetsägaren har betalat ersättning för gator
eller andra allmänna platser eller ställt säkerhet för ersättningen.

Om bygglov eller marklov meddelas till en åtgärd som redan har utförts,
får i beslutet om lov bestämmas skyldighet att vidta de ändringar i det
utförda som behövs. I beslutet skall anges en viss tid inom vilken
ändringarna skall vara utförda.

Giltighetstiden för lov

33 § Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, om åtgärden
inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen
för beslutet om lov.

Bestämmelser om bygglov för tillfälliga åtgärder finns i 14 §.

Förhandsbesked

34 § På ansökan skall byggnadsnämnden ge förhandsbesked huruvida en
åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

Meddelas det sökta tillståndet får bestämmas de villkor som behövs.
Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs
inom två år från dagen för beslutet.

Görs inte ansökan om bygglov inom den tid som anges i andra stycket,
upphör tillståndet att gälla. I beslutet om förhandsbesked skall tas
in en upplysning om detta. Sökanden skall också upplysas om att
tillståndet inte medför rätt att påbörja den sökta åtgärden.

Bestämmelserna i 19--23 samt 25--28 §§ skall tillämpas i fråga om
förhandsbesked.