9 kap.
Byggnadsarbeten, tillsyn och kontroll

1 § Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-,
rivnings- eller markarbeten (byggherren) skall se till att arbetena
utförs enligt bestämmelserna i denna lag och enligt föreskrifter
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggherren skall
vidare se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig
omfattning.

Arbetena skall planeras och utföras med aktsamhet så att personer
och egendom inte skadas och så att minsta möjliga obehag uppstår.

I de fall en rivningsplan skall finnas enligt 4 §, skall rivningen
ske på ett sådant sätt att olika material kan tas om hand var för sig
enligt planen. Lag (1995:1197).

2 § Minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall byggherren göra
en anmälan till byggnadsnämnden (bygganmälan), om arbetena avser

1. uppförande eller tillbyggnad av en byggnad,

2. åtgärder som anges i 8 kap. 2 § första stycket,

3. sådana ändringar av en byggnad som berör konstruktionen av de
bärande delarna eller som avsevärt påverkar dess planlösning,

4. installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder,
rökkanaler eller anordningar för ventilation i byggnader,

5. installation eller väsentlig ändring av anordningar för
vattenförsörjning eller avlopp i byggnader eller inom tomter,

6. underhåll av sådan bebyggelse med särskilt bevarandevärde som
omfattas av skyddsbestämmelser som utfärdats med stöd av 5 kap. 7 §
första stycket 4 eller 16 § 4.

Byggnadsarbetena får påbörjas tidigare än som anges i första stycket
om byggnadsnämnden särskilt medger det.

Bygganmälan upphör att gälla om arbetena inte påbörjats inom två år
från dagen för anmälan.

Rivning av andra byggnader än komplementbyggnader, sådana
ekonomibyggnader som avses i 8 kap. 1 § andra stycket och sådana
byggnader som avses i 8 kap. 10 § skall anmälas till byggnadsnämnden
(rivningsanmälan). Bestämmelserna i första-tredje styckena om när
anmälan skall göras, när arbetena får påbörjas och när anmälan upphör
att gälla skall tillämpas också i fråga om rivning. Lag (1995:1197).

3 § Krav på bygganmälan gäller inte

1. sådana åtgärder som rör en- eller tvåbostadshus och till dessa
hörande komplementbyggnader och som enligt 8 kap. 4 §
undantagits från krav på bygglov,

2. uppförande, tillbyggnad eller annan ändring av
ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig
näring inom områden som inte omfattas av detaljplan,

3. sådana åtgärder beträffande anläggningar som anges i 8 kap. 2 §
andra stycket,

4. sådana åtgärder som anges i 2 § första stycket 3--5 i fråga om
byggnader eller tomter som tillhör staten eller ett landsting,

5. åtgärder som rör sådana byggnader eller andra anläggningar som
är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.
Lag (1994:852).

4 § Bygganmälningar och rivningsanmälningar skall vara skriftliga.
För enkla åtgärder räcker det med muntlig anmälan. Till en anmälan
skall fogas en beskrivning av projektets art och omfattning. Till en
rivningsanmälan skall också fogas en plan över hur rivningsmaterialet
kommer att hanteras (rivningsplan). Byggnadsnämnden får i enskilda
fall besluta att rivningsplan inte behöver ges in. Lag (1995:1197).

5 § Om byggnadsåtgärder som anges i 2 § första stycket 1--5 och
som kräver bygganmälan avser arbetslokaler eller personalrum för
verksamheter där arbetstagare skall utföra arbete för arbetsgivares
räkning och det är känt för vilket slag av verksamhet utrymmena är
avsedda, får byggnadsarbetena inte påbörjas förrän skyddsombud,
skyddskommitté eller organisation som företräder arbetstagarna
har fått tillfälle att yttra sig över åtgärderna.

Om byggnadsåtgärderna avser tillfälliga personalbostäder för
sammanlagt minst tio boende, får byggnadsarbetena inte påbörjas
förrän organisation som företräder arbetstagarna har fått tillfälle att
yttra sig över åtgärderna. Lag (1994:852).

6 § När en bygganmälan har kommit in skall byggnadsnämnden
skyndsamt låta staka ut byggnaden, tillbyggnaden eller
anläggningen och märka ut dess höjdläge, om det behövs med
hänsyn till förhållandena på platsen och omständigheterna i övrigt.
Är byggnaden eller anläggningen till sitt läge direkt beroende av
gränsen mot en grannes fastighet, skall grannen kallas till
utstakningen. Lag (1994:852).

7 § När en bygganmälan har kommit in skall byggnadsnämnden
skyndsamt kalla till samråd (byggsamråd), om det inte är uppenbart
obehövligt. Till byggsamrådet skall byggherren, den som enligt 13 §
anmälts som kvalitetsansvarig och andra som bestäms av nämnden
kallas. Vid behov skall även yrkesinspektionen kallas. Om en sådan
försäkring för byggnadsarbeten behövs som avses i lagen (1993:320)
om byggfelsförsäkring, skall byggnadsnämnden bereda
försäkringsgivaren tillfälle att närvara vid samrådet.

Om byggnadsnämnden funnit byggsamråd obehövligt, skall
nämnden meddela byggherren detta utan oskäligt dröjsmål och
samtidigt lämna sådana upplysningar som avses i 8 § tredje stycket.

Byggsamråd skall alltid hållas när en byggherre begär det.
Lag (1994:852).

8 § Vid byggsamrådet skall en genomgång göras av

1. arbetenas planering,

2. de åtgärder för besiktning, tillsyn och övrig kontroll som är
nödvändiga för att byggnaden eller anläggningen skall kunna antas
komma att uppfylla de krav som avses i 3 kap.,

3. den samordning som behövs.

Över samrådet skall föras protokoll.

Om byggnadsnämnden finner anledning anta att ett projekt som
inte kräver bygglov, fordrar tillstånd av någon annan myndighet,
skall nämnden under samrådet upplysa byggherren om detta.
Lag (1994:852).

9 § Vid byggsamrådet eller snarast möjligt därefter skall
byggnadsnämnden, om det inte är uppenbart obehövligt, besluta
om en kontrollplan för arbetena. I kontrollplanen skall anges vilken
kontroll som skall utföras, vilka intyg och övriga handlingar som
skall företes för nämnden samt vilka anmälningar som skall göras
till nämnden. Kontrollen kan utföras genom dokumenterad
egenkontroll, av fristående sakkunniga eller, om det finns särskilda
skäl, av byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden får enligt 16 kap. 7 § första stycket även i andra
fall än som avses i första stycket andra meningen besikta
byggprojektet.

Byggnadsnämnden får i samband med ingripanden enligt 10 kap. 3 §
besluta om ändring av kontrollplanen. Lag (1994:852).

10 § När byggherren har uppfyllt sina åtaganden enligt
kontrollplanen och byggnadsnämnden inte funnit skäl att ingripa
enligt 10 kap., skall nämnden utfärda ett bevis om detta (slutbevis).

Om byggnadsnämnden finner att det brister i förutsättningarna för
att utfärda slutbevis, skall byggnadsnämnden utan oskäligt
dröjsmål ta ställning till i vilken omfattning byggnaden skall få
användas innan bristerna avhjälpts. Lag (1994:852).

11 § Byggnadsnämndens beslut i fråga om byggsamråd och
kontrollplan upphör att gälla om byggnadsarbetena inte påbörjats
inom två år från dagen för bygganmälan. Lag (1994:852).

12 § Om en sådan försäkring för byggnadsarbeten behövs som avses i
lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring, får byggnadsarbetena inte
påbörjas förrän bevis om försäkringen företetts för byggnadsnämnden.
Detsamma gäller om ett besked om skyddsrum krävs enligt 6 kap. 8 §
lagen (1994:1720) om civilt försvar.

I de fall en rivningsplan skall finnas enligt 4 §, får
rivningsarbetena inte påbörjas förrän byggnadsnämnden godkänt
rivningsplanen. Lag (1995:1197).

13 § För sådana byggnadsåtgärder som anges i 2 § första stycket
och som kräver bygganmälan samt för sådana rivningar som skall följa
en rivningsplan skall en kvalitetsansvarig utses av byggherren. För
skilda delar av ett projekt kan olika kvalitetsansvariga utses. En av
dem skall samordna deras uppgifter. Byggherren skall underrätta
byggnadsnämnden om vem som är kvalitetsansvarig.

En kvalitetsansvarig skall se till att kontrollplaner som avses i 9 §
och rivningsplaner som avses i 4 § följs samt att kontroller som
avses i 8 § första stycket 2 utförs. Han skall vara närvarande vid
byggsamråd enligt 7 § samt vid besiktningar och andra kontroller.
Lag (1995:1197).

14 § Till kvalitetsansvarig får utses endast den som har fått
godkännande (riksbehörighet) av ett organ som har ackrediterats
för detta ändamål enligt 14 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll
eller den som byggnadsnämnden godkänt för visst arbete.
Lag (1994:852).

15 § Om byggnadsnämnden finner att den kvalitetsansvarige har
åsidosatt sina skyldigheter, får nämnden besluta att en annan
kvalitetsansvarig skall utses. Nämnden skall, i de fall den
kvalitetsansvarige har riksbehörighet, anmäla sitt beslut till det
organ som meddelat riksbehörigheten. Lag (1994:852).