Plan- och Bygglagen

Innehållsförteckning
1997-01-01

1 kap. Inledande bestämmelser

2 kap. Allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och vid lokalisering av bebyggelse, m.m.

3 kap. Krav på byggnader m.m.

4 kap. Översiktsplan

5 kap. Detaljplan och områdesbestämmelser

6 kap. Plangenomförande

7 kap. Regionplanering

8 kap. Bygglov, rivningslov och marklov

9 kap. Byggnadsarbeten, tillsyn och kontroll

10 kap. Påföljder och ingripanden vid överträdelser m. m.

11 kap. Byggnadsnämnden

12 kap. Statlig kontroll beträffande områden av riksintresse m.m.

13 kap. Överklagande

14 kap. Skyldighet att lösa mark och utge ersättning

15 kap. Domstolsprövning m.m.

16 kap. Bemyndiganden m.m.

17 kap. Övergångsbestämmelser